Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
140
matches in the
versv
  1. humor verse
   USA: vəː's UK: vəːs
  1. verse
   USA: vəː's UK: vəːs
  1. rhyme
   USA: raɪ'm UK: raɪm
  1. rhyme
   USA: raɪ'm UK: raɪm
  1. poem
   USA: poʊ'ʌ·m UK: poʊɪm
  1. piece of poetry
   USA: piː's ʌ·v poʊ'ʌ·triː· UK: piːs ɔv poʊɪtriː
  1. numbers
   USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
vers, költeményexp
  1. poem
   USA: poʊ'ʌ·m UK: poʊɪm
versbe szedv
  1. verse
   USA: vəː's UK: vəːs
versbenexp
  1. in rhyme
   USA: ɪ'n raɪ'm UK: ɪn raɪm
versben dicsőítv
  1. chant
   USA: tʃæ'nt UK: tʃɑnt
verselv
  1. versify
   UK: vəːsɪfaɪ
  1. versify
   UK: vəːsɪfaɪ
  1. verse
   USA: vəː's UK: vəːs
  1. rhyme
   USA: raɪ'm UK: raɪm
  1. poetize
   UK: poʊɪtaɪz
verselésnoun
  1. versification
   UK: vəːsɪfɪkeɪʃn
  1. informal rhyming
   USA: raɪ'mɪ·ŋ UK: raɪmɪŋ
verselésiadj
  1. metrical
   USA: me'trɪ·kʌ·l UK: metrɪkl
  1. metric
   USA: me'trɪ·k UK: metrɪk
verselési technikanoun
  1. versification
   UK: vəːsɪfɪkeɪʃn
verselőadj
  1. Sh jigging
   UK: ʤɪgɪŋ
versengv
  1. vie
   USA: vaɪ' UK: vaɪ
  1. rival
   USA: raɪ'vʌ·l UK: raɪvəl
  1. emulate
   USA: e'myʌ·leɪ"t UK: emjʊleɪt
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contend
   USA: kʌ·nte'nd UK: kəntend
  1. battle
   USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
versengésnoun
  1. vying
   USA: vaɪ'ɪ·ŋ UK: vaɪɪŋ
  1. rivalry
   USA: raɪ'vʌ·lriː· UK: raɪvəlriː
  1. emulation
   USA: e"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: emjʊleɪʃn
  1. contention
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·n UK: kəntenʃn
versengőadj
  1. vying
   USA: vaɪ'ɪ·ŋ UK: vaɪɪŋ
  1. striving
   USA: straɪ'vɪ·ŋ UK: straɪvɪŋ
  1. rival
   USA: raɪ'vʌ·l UK: raɪvəl
  1. emulator
   UK: emjʊleɪtə
  1. contender
   USA: kʌ·nte'ndəː· UK: kəntendər
versenynoun
  1. tourney
   USA: təː'niː· UK: təːniː
  1. strife
   USA: straɪ'f UK: straɪk
  1. racing
   USA: reɪ'sɪ·ŋ UK: reɪsɪŋ
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
  1. old pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
 1. sports
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
 2. sports
  1. heat
   USA: hiː't UK: hiːt
 3. sports
  1. fixture
   USA: fɪ'kstʃəː· UK: fɪkstʃər
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contention
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·n UK: kəntenʃn
  1. competition
   USA: kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpətɪʃn
verseny-adj
 1. sports
  1. racing
   USA: reɪ'sɪ·ŋ UK: reɪsɪŋ
  1. competitive
   USA: kʌ·mpe'tʌ·tɪ·v UK: kəmpetətɪv
verseny, mérközés (sportban)noun
  1. tournament
   USA: tʊ'rnʌ·mʌ·nt UK: tɔːnəmənt
verseny (PHARE)noun
  1. competition
   USA: kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpətɪʃn
verseny szánkónoun
  1. luge
   USA: luː'ʤ UK: luːʒ
verseny; versenyt futnoun
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
versenyautónoun
  1. racing car
   USA: reɪ'sɪ·ŋ kɔ'r UK: reɪsɪŋ kɑr
Report or add missing word to a dictionary...