Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
vevőnoun
  1. purchaser
   USA: pəː'tʃʌ·səː· UK: pəːtʃəsər
  1. procurer
   USA: proʊ·kyʊ'rəː· UK: prəkjʊərər
 1. econ
  1. demander
   UK: dɪmɑndər
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
  1. old regional chap
   USA: tʃæ'p UK: tʃæp
  1. buyer
   USA: baɪ'əː· UK: baɪər
  1. bidder
   USA: bɪ'dəː· UK: bɪdər
vevő!exp
  1. shop!
   USA: ʃɔ'p UK: ʃɔp
vevő készüléknoun
  1. receiver
   USA: riː·siː'vəː· UK: rɪsiːvər
vevő személynoun
  1. taker
   USA: teɪ'kəː· UK: teɪkər
vevőantennanoun
  1. pick-up aerial
   USA: pɪ'kʌ"p e'riː·ʌ·l UK: pɪkʌp eərɪəl
vevőknoun
 1. econ
  1. goodwill
   USA: gʊ·dwɪ'l UK: gʊdwɪl
vevőkészüléknoun
  1. receiving set
   USA: riː·siː'vɪ·ŋ se't UK: rɪsiːvɪŋ set
  1. receiver
   USA: riː·siː'vəː· UK: rɪsiːvər
vevőkörnoun
  1. patronage
   USA: peɪ'trʌ·nʌ·ʤ UK: pætrənɪʤ
  1. goodwill
   USA: gʊ·dwɪ'l UK: gʊdwɪl
  1. custom
   USA: kʌ'stʌ·m UK: kʌstəm
  1. clientele
   USA: klaɪ"ʌ·nte'l UK: kliːəntel
vevőközönségnoun
 1. econ
  1. goodwill
   USA: gʊ·dwɪ'l UK: gʊdwɪl
vevőnek jelentkezikexp
  1. be in the market for
   USA: biː· ɪ'n ðiː· mɔ'rkʌ·t frəː· UK: biː ɪn ðiː mɑkɪt fəː
vevőszolgálatnoun
  1. service department
   USA: səː'vʌ·s dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: səːvɪs dɪpɑtmənt
vevőt kiszolgálexp
  1. attend to a customer
   USA: ʌ·te'nd tʌ· eɪ' kʌ'stʌ·məː· UK: ətend tuː eɪ kʌstəmər
állandó vevőnoun
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. regular customer
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· kʌ'stʌ·məː· UK: regjʊlər kʌstəmər
  1. patron
   USA: peɪ'trʌ·n UK: peɪtrən
bérbe vevőnoun
  1. hirer
   UK: haɪərə
leendő vevőexp
  1. prospective buyer
   USA: prʌ·spe'ktɪ·v baɪ'əː· UK: prəspektɪv baɪər
lehetséges vevőnoun
  1. prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
részt vevőadj
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
begerjedt vevőkészüléknoun
  1. blooper
   USA: bluː'pəː·
betűs vevőkészüléknoun
  1. inker
   UK: ɪŋkə
állandó vevőkörnoun
  1. patronage
   USA: peɪ'trʌ·nʌ·ʤ UK: pætrənɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...