Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
vigyázz!exp
  1. ware!
   USA: we'r UK: weər
  1. take care!
   USA: teɪ'k ke'r UK: teɪk keər
  1. shun!
   USA: ʃʌ'n UK: ʃʌn
  1. look out!
   USA: lʊ'k aʊ't UK: lʊk aʊt
  1. have a care!
   USA: hæ'v eɪ' ke'r UK: hæv eɪ keər
  1. be careful!
   USA: biː· ke'rfʌ·l UK: biː keəfʊl
  1. 'shun
   USA: ʃʌ'n UK: ʃʌn
vigyázz, baj lesz!exp
  1. look out for squalls!
   USA: lʊ'k aʊ't frəː· skwɔː'lz UK: lʊk aʊt fəː skwɔːlz
vigyázz ha jön a vonatexp
  1. stop look and listen
   USA: stɔ'p lʊ'k ʌ·nd lɪ'sʌ·n UK: stɔp lʊk ənd lɪsn
vigyázz, ha jön a vonatexp
  1. beware on trains
   USA: bʌ·we'r ɔ'n treɪ'nz UK: bɪweər ɔn treɪnz
vigyázz! hopp!interj
  1. ahoy
   UK: əhɔɪ
vigyázz magadraexp
  1. look after yourself
   USA: lʊ'k æ'ftəː· yɔː'rse·lf UK: lʊk ɑftər jɔːself
vigyázz nézz a lábad elé!exp
  1. mind your eye!
   USA: maɪ'nd yʊ'r aɪ' UK: maɪnd jɔːr aɪ
vigyázz vmivelexp
  1. beware of
   USA: bʌ·we'r ʌ·v UK: bɪweər ɔv
vigyázza minden lépésétv
  1. shadow
   USA: ʃæ'doʊ" UK: ʃædoʊ
vigyázzban állexp
  1. stand at attention
   USA: stæ'nd æ't ʌ·te'nʃʌ·n UK: stænd ət ətenʃn
vigyázzon arra!exp
  1. mind you!
   USA: maɪ'nd yuː' UK: maɪnd juː
vigyázzállásnoun
elkészülni, vigyázz, rajt!exp
  1. ready, steady, go!
   USA: re'diː· ste'diː· goʊ' UK: rediː stediː goʊ
  1. on your marks, get set, go!
   USA: ɔ'n yʊ'r mɔ'rks gɪ't se't goʊ' UK: ɔn jɔːr mɑks get set goʊ
elkészülni, vigyázz, rajt!exp
  1. on your marks, get set, go!
   USA: ɔ'n yʊ'r mɔ'rks gɪ't se't goʊ' UK: ɔn jɔːr mɑks get set goʊ
Report or add missing word to a dictionary...