Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
zúgv
  1. toll
   USA: toʊ'l UK: toʊl
  1. tinkle
   USA: tɪ'ŋkʌ·l UK: tɪŋkl
  1. sough
   UK: saʊ
  1. drone
   USA: droʊ'n UK: droʊn
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. clamour
   UK: klæmər
  1. buzz
   USA: bʌ'z UK: bʌz
  1. burr
   USA: bəː' UK: bəːr
  1. boom
   USA: buː'm UK: buːm
  1. bluster
   USA: blʌ'stəː· UK: blʌstər
zúg a füleexp
  1. his ears are buzzing
   USA: hʌ·z iː'rz əː· bʌ'zɪ·ŋ UK: hɪz ɪəz ɑr bʌzɪŋ
zúg a fülemexp
  1. my ears are buzzing
   USA: maɪ' iː'rz əː· bʌ'zɪ·ŋ UK: maɪ ɪəz ɑr bʌzɪŋ
zúgolódikv
  1. repine
   UK: rɪpaɪn
zúgolódásnoun
  1. repining
   UK: rɪpaɪnɪŋ
  1. grumbling
   USA: grʌ'mblɪ·ŋ UK: grʌmblɪŋ
  1. grumble
   USA: grʌ'mbʌ·l UK: grʌmbl
  1. grousing
   USA: graʊ'sɪ·ŋ UK: graʊsɪŋ
  1. informal grouse
   USA: graʊ's UK: graʊs
  1. griping
   USA: graɪ'pɪ·ŋ UK: grɪpɪŋ
  1. gripe
   USA: graɪ'p UK: graɪp
  1. discontent
   USA: dɪ"skʌ·nte'nt UK: dɪskəntent
zúgolódóadj
  1. repining
   UK: rɪpaɪnɪŋ
  1. malcontent
   USA: mæ"lkʌ·nte'nt UK: mælkəntent
  1. grumbler
   UK: grʌmblər
  1. grousing
   USA: graʊ'sɪ·ŋ UK: graʊsɪŋ
zúgolódó embernoun
  1. informal US kicker
   USA: kɪ'kəː· UK: kɪkə
zúgolódó személynoun
  1. old discontent
   USA: dɪ"skʌ·nte'nt UK: dɪskəntent
zúgásnoun
  1. zoom
   USA: zuː'm UK: zuːm
  1. whizz
   UK: wɪz
  1. whiz
   USA: hwɪ'z UK: wɪz
  1. tinkle
   USA: tɪ'ŋkʌ·l UK: tɪŋkl
  1. rut
   USA: rʌ't UK: rʌt
  1. roar
   USA: rɔː'r UK: rɔːr
  1. humming
   USA: hʌ'mɪ·ŋ UK: hʌmɪŋ
  1. hum
   USA: hʌ'm UK: hʌm
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
  1. buzz
   USA: bʌ'z UK: bʌz
  1. boom
   USA: buː'm UK: buːm
  1. bluster
   USA: blʌ'stəː· UK: blʌstər
  1. bellow
   USA: be'loʊ· UK: beloʊ
zúgóadj
  1. tingling
   USA: tɪ'ŋglɪ·ŋ UK: tɪŋglɪŋ
  1. shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
  1. roaring
   USA: rɔː'rɪ·ŋ UK: rɔːrɪŋ
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
  1. rapid
   USA: ræ'pʌ·d UK: ræpɪd
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
folyó zúgójanoun
  1. US riffle
   USA: rɪ'fʌ·l UK: rɪfl
Report or add missing word to a dictionary...