Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
104
matches in the
zavarnoun
  1. uneasiness
   USA: ʌ"niː'ziː·nʌ·s UK: ʌniːzɪnəs
  1. tweak
   USA: twiː'k UK: twiːk
  1. turmoil
   USA: təː'mɔɪ"l UK: təːmɔɪl
  1. turmoil
   USA: təː'mɔɪ"l UK: təːmɔɪl
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
    1. No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
    1. No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
    1. No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
    1. No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
  1. figurative snarl
   USA: snɔ'rl UK: snɑl
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
  1. self-consciousness
   UK: selfkɔnʃəsnəs
  1. quandary
   USA: kwɔ'ndəː·iː· UK: kwɔndəriː
  1. puzzlement
   USA: pʌ'zʌ·lmʌ·nt UK: pʌzlmənt
  1. puzzle
   USA: pʌ'zʌ·l UK: pʌzl
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. pother
   UK: pɔðər
  1. informal pickle
   USA: pɪ'kʌ·l UK: pɪkl
  1. perturbation
   USA: pəː"təː·beɪ'ʃʌ·n UK: pəːtəbeɪʃn
  1. perplexity
   USA: pəː·ple'ksʌ·tiː· UK: pəpleksɪtiː
  1. mar
   USA: mɔ'r UK: mɑr
 1. telco
  1. jam
   USA: ʤæ'm UK: ʤæm
  1. inconvenience
   USA: ɪ"nkʌ·nviː'nyʌ·ns UK: ɪnkənviːnɪəns
  1. incommode
   UK: ɪnkəmoʊd
  1. imbroglio
   USA: ɪ"mbroʊ'lyoʊ· UK: ɪmbroʊliːoʊ
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
  1. fermentation
   USA: fəː"mʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: fəːmenteɪʃn
  1. embarrassment
   USA: e·mbe'rʌ·smʌ·nt UK: ɪmbærəsmənt
  1. disturbance
   USA: dɪ"stəː'bʌ·ns UK: dɪstəːbəns
  1. disturb
   USA: dɪ"stəː'b UK: dɪstəːb
  1. disorientation
   USA: dɪ"sɔː"riː·ʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: dɪsɔːrɪənteɪʃn
  1. disorder
   USA: dɪ"sɔː'rdəː· UK: dɪsɔːdər
  1. discomposure
   UK: dɪskəmpoʊʒər
  1. discommode
   UK: dɪskəmoʊd
  1. discomfiture
   UK: dɪskʌmfɪtʃər
  1. daze
   USA: deɪ'z UK: deɪz
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
  1. bewilderment
   USA: bʌ·wɪ'ldəː·mʌ·nt UK: bɪwɪldəmənt
  1. annoy
   USA: ʌ·nɔɪ' UK: ənɔɪ
zavar, háborgatv
  1. disturb
   USA: dɪ"stəː'b UK: dɪstəːb
zavar (vkit vmi)v
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
zavar, zavarodottságnoun
  1. embarrassment
   USA: e·mbe'rʌ·smʌ·nt UK: ɪmbærəsmənt
zavara miatt nem beszélőadj
zavarba ejtv
  1. informal stump
   USA: stʌ'mp UK: stʌmp
  1. face down
   USA: feɪ's daʊ'n UK: feɪs daʊn
  1. disorientate
   UK: dɪsɔːrɪənteɪt
  1. baffle
   USA: bæ'fʌ·l UK: bæfl
zavarba ejtésnoun
  1. discomfiture
   UK: dɪskʌmfɪtʃər
zavarba ejtőadj
  1. confusing
   USA: kʌ·nfyuː'zɪ·ŋ UK: kənfjuːzɪŋ
  1. bewildering
   USA: bʌ·wɪ'ldəː·ɪ·ŋ UK: bɪwɪldərɪŋ
  1. baffling
   USA: bæ'flɪ·ŋ UK: bæflɪŋ
zavarba ejtőenadv
  1. bewilderingly
   UK: bɪwɪldərɪŋliː
zavarba hozv
  1. stick up
   USA: stɪ'k ʌ'p UK: stɪk ʌp
  1. puzzle
   USA: pʌ'zʌ·l UK: pʌzl
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. perplex
   USA: pəː·ple'ks UK: pəpleks
  1. nonplus
   UK: nɔnplʌs
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. flummox
   USA: flʌ·mɔː'ks UK: flʌməks
  1. faze
   USA: feɪ'z
  1. embarrass
   USA: e·mbe'rʌ·s UK: ɪmbærəs
  1. disconcert
   USA: dɪ"skʌ·nsəː't UK: dɪskənsəːt
  1. confuse
   USA: kʌ·nfyuː'z UK: kənfjuːz
  1. literary confound
   USA: kʌ·nfaʊ'nd UK: kənfaʊnd
  1. bewilder
   USA: bʌ·wɪ'ldəː· UK: bɪwɪldər
  1. be abashed
   USA: biː· ʌ·bæ'ʃt UK: biː əbæʃt
  1. abash
   USA: ʌ·bæ'ʃ UK: əbæʃ
zavarba hoz vkitv
  1. put sy out of countenance
   USA: pʊ't saɪ' aʊ't ʌ·v kaʊ'ntʌ·nʌ·ns
zavarba hozottadj
  1. discomfited
   UK: dɪskʌmfɪtɪd
zavarba hozza vmiv
zavarba hozóadj
  1. perplexing
   USA: pəː·ple'ksɪ·ŋ UK: pəpleksɪŋ
  1. confusing
   USA: kʌ·nfyuː'zɪ·ŋ UK: kənfjuːzɪŋ
zavarba jönexp
  1. lose one's bearings
   USA: luː'z wʌ'nz be'rɪ·ŋz UK: luːz wʌnz beərɪŋz
  1. get rattled
   USA: gɪ't ræ'tʌ·ld UK: get rætld
  1. get confused
   USA: gɪ't kʌ·nfyuː'zd UK: get kənfjuːzd
zavarba nem jövőadj
  1. unabashed
   USA: ʌ"nʌ·bæ'ʃt UK: ʌnəbæʃt
zavarbaejtö, cikisadj
  1. embarrassing
   USA: e·mbe'rʌ·sɪ·ŋ UK: ɪmbærəsɪŋ
zavarbaejtőadj
  1. confusing
   USA: kʌ·nfyuː'zɪ·ŋ UK: kənfjuːzɪŋ
  1. baffling
   USA: bæ'flɪ·ŋ UK: bæflɪŋ
zavarbanadv
  1. shamefacedly
   UK: ʃeɪmfeɪstliː
zavarban levőadj
  1. self-conscious
   UK: selfkɔnʃəs
Report or add missing word to a dictionary...