Cover photo

Hungarian-German dictionary

Hungarian-German open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, Péter Pallinger
Reverse dictionary: German-Hungarian dictionary
39557 Words
72606 Translations
0 Examples
20 Expressions
92
matches in the
járv
  1. jármű fahren
   'faːrən
járv
  1. ziehen
   'tsiːən
  1. wechseln
   'vɛksəln
  1. wandeln
   'vandəln
  1. wandeln
   'vandəln
  1. treten
   'treːtən
  1. treten
   'treːtən
  1. Gehen
   'geːən
  1. bewegen
   bə'veːgən
  1. bewegen s.
   bə'veːgən 'ɛs
jár (jármû)v
  1. fahren
   'faːrən
jár vkinekexp
jár vmi utánv
  1. verfolgen
   fɛɐ'fɔlgən
járadéknoun
  1. e Rente
   'rɛntə
   1. pluralForm:
   2. Renten
   1. genitiveForm:
   2. Rente
  1. figurative r Anfall
járandóságnoun
  1. s Gehalt
   gə'halt
   1. genitiveForm:
   2. Gehaltes
   3. Gehalts
  1. r Gehalt (s)
   gə'halt 'ɛs
  1. e Gebühr
   1. pluralForm:
   2. Gebühren
   1. genitiveForm:
   2. Gebühr
  1. r Bezug
   bə'tsuːk
   1. genitiveForm:
   2. Bezuges
   3. Bezugs
járatnoun
  1. Weg
   'vɛk
 1. mining
  1. r Lauf
   'laʊf
   1. genitiveForm:
   2. Laufes
   3. Laufs
 2. techn
  1. r Hub
   'huːp
   1. genitiveForm:
   2. Hubes
   3. Hubs
  1. r Gang
   'gaŋ
   1. pluralForm:
   2. Gangs
   1. genitiveForm:
   2. Gangs
járatnoun
  1. e Fahrt
   'faːɐt
   1. pluralForm:
   2. Fahrten
   1. genitiveForm:
   2. Fahrt
járat (újságot)v
  1. abonnieren
   abɔ'niːrən
járatlanadj
  1. unkundig
   'ʊnkʊndɪç
járatosadj
  1. figurative bewandert
   bə'vandɐt
  1. bekannt
   bə'kant
járatos (vhova)v
  1. verkehren
   fɛɐ'keːrən
járatos vmibenv
  1. bewandert +in +D
   bə'vandɐt 'ɪn 'deː
járdanoun
járdaszigetnoun
járhatatlanadj
járhatóadj
járhatóadj
  1. passierbar
   pa'siːɐbaːɐ
  1. old fahrbar
   'faːɐbaːɐ
Report or add missing word to a dictionary...