Cover photo

Hungarian-German dictionary

Hungarian-German open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, Péter Pallinger
Reverse dictionary: German-Hungarian dictionary
39557 Words
72606 Translations
0 Examples
20 Expressions
22
matches in the
megfelelv
  1. figurative zuschlagen
  1. zusagen
   'tsuːzaːgən
  1. stand passen
   'pasən
  1. liegen
   'liːgən
  1. konvenieren
   kɔnve'niːrən
  1. eignen
   'aɪgnən
  1. old antworten
   'antvɔɐtən
megfelel az igényeknekexp
megfelel vkinekexp
megfelel vminekv
  1. zusagen +d
   'tsuːzaːgən 'deː
megfelelésnoun
  1. figurative e Parallele
   para'leːlə
   1. pluralForm:
   2. Parallelen
   1. genitiveForm:
   2. Parallelen
   3. Parallele
  1. old e Korrespondenz
   kɔrɛspɔn'dɛnts
   1. pluralForm:
   2. Korrespondenzen
   1. genitiveForm:
   2. Korrespondenz
  1. e Analogie
   analo'giː
   1. pluralForm:
   2. Analogieen
   3. Analogiei
   1. genitiveForm:
   2. Analogie
megfelelõadj
megfelelőv
megfelelőadj
  1. a valóságnak getreu
   gə'trɔʏ
megfelelőadj
  1. richtig
   'rɪçtɪç
  1. figurative parallel
   para'leːl
  1. korrekt
   kɔ'rɛkt
  1. gerecht
   gə'rɛçt
  1. genehm
   gə'neːm
  1. gegeben
   gə'geːbən
  1. entsprechend
   ɛnt'ʃprɛçənt
  1. figurative eben
   'eːbən
  1. betreffend
   bə'trɛfənt
  1. analog
   ana'loːk
megfelelőenadv
  1. richtig
   'rɪçtɪç
megfelelőenprep
  1. nach
   'naːx
még megfelelexp
igazságnak megfelelõadj
nem megfelelõadj
a megfelelõ életkorexp
  1. das richtige Alter
   'das 'rɪçtɪgə 'altɐ
annak megfelelõenadv
ennek megfelelõenadv
vminek megfelelõenadj
  1. entsprechend
   ɛnt'ʃprɛçənt
nem megfelelőadj
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
ennek megfelelőenadv
Report or add missing word to a dictionary...