Cover photo

Hungarian-German extra dictionary

Hungarian-German open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
13638 Words
15051 Translations
0 Examples
0 Expressions
108 matches in 9 dictionaries.
segélynoun
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. A cikk korholta a kormányt s az akadémiát, hogy a kiváló művész nem kap semmiféle biztatást és segélyt.
    1. The article reproached the government and the academy for letting so remarkable an artist be left without encouragement and support.
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. Számos karitatív szervezet küld segélyt az árvíz miatt hajléktalanná vált embereknek.
    1. Many caritative organizations send relief to people made homeless by floods.
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. Az e rendelet alapján végzett közösségi finanszírozás segélyek formájában valósul meg.
    1. Community financing under this Regulation shall take the form of grants.
  1. benefit
   USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
  1. Azok akiknek nincs állása, munkanélküli segélyt kérhetnek a helyi önkormányzattól.
    1. People without work can apply for unemployment benefit at the local council.
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segélyállomásexp
  1. medical post
   USA: me'dʌ·kʌ·l poʊ'st UK: medɪkl poʊst
segélyegyletnoun
  1. friendly society
   USA: fre'nliː· sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: frendliː səsaɪətiː
segélyegylet <kst>noun
segélyezv
  1. subsidize
   USA: sʌ'bsʌ·daɪ"z UK: sʌbsɪdaɪz
segélyezésnoun
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
segélyforrásnoun
  1. shot in the locker
   USA: ʃɔ't ɪ'n ðiː· lɔ'kəː· UK: ʃɔt ɪn ðiː lɔkər
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
segélyhelynoun
  1. aid station
   USA: eɪ'd steɪ'ʃʌ·n UK: eɪd steɪʃn
segélyhívó telefonexp
  1. roadside telephone
   USA: roʊ'dsaɪ"d te'lʌ·foʊ"n UK: roʊdsaɪd telɪfoʊn
  1. emergency telephone
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· te'lʌ·foʊ"n UK: ɪməːʤənsiː telɪfoʊn
segélykérő jelnoun
  1. distress signal
   USA: dɪ"stre's sɪ'gnʌ·l UK: dɪstres sɪgnəl
segélykiáltásnoun
  1. cry for help
   USA: kraɪ' frəː· he'lp UK: kraɪ fəː help
  1. call for help
   USA: kɔː'l frəː· he'lp UK: kɔːl fəː help
segélykocsinoun
  1. patrol car
   USA: pʌ·troʊ'l kɔ'r UK: pətroʊl kɑr
segélynyújtó, donor (PHARE)exp
  1. aid donor
   USA: eɪ'd doʊ'nəː· UK: eɪd doʊnər
segélynyújtó (eu)exp
  1. aid donor
   USA: eɪ'd doʊ'nəː· UK: eɪd doʊnər
segélypénznoun
 1. hist
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
segélyszervezetexp
  1. relief organization
   USA: riː·liː'f ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪliːf ɔːgənaɪzeɪʃn
segélyszolgálatnoun
  1. patrol service
   USA: pʌ·troʊ'l səː'vʌ·s UK: pətroʊl səːvɪs
gyermekgondozási segélyexp
  1. child-care allowance
   USA: tʃaɪ'ldke"r ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: tʃaɪldkeə əlaʊəns
  1. allowance / child-care -
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns tʃaɪ'ldke"r UK: əlaʊəns tʃaɪldkeə
munkanélküli segélyexp
  1. dole
   USA: doʊ'l UK: doʊl
orvosi segélyexp
  1. medical aid
   USA: me'dʌ·kʌ·l eɪ'd UK: medɪkl eɪd
Report or add missing word to a dictionary...