Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
241 matches in 11 dictionaries. Details
kertművelésnoun
  1. horticulture
   USA: hɔː'rtɪ·kʌ"ltʃəː· UK: hɔːtɪkʌltʃər
kertvárosnoun
  1. garden suburb
   USA: gɔ'rdʌ·n sʌ'bəː·b UK: gɑdn sʌbəːb
  1. garden city
   USA: gɔ'rdʌ·n sɪ'tiː· UK: gɑdn sɪtiː
botanikus kertnoun
  1. botanical garden
   USA: bʌ·tæ'nɪ·kʌ·l gɔ'rdʌ·n UK: bətænɪkl gɑdn
veteményes kertnoun
  1. vegetable garden
   USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l gɔ'rdʌ·n UK: veʤɪtəbl gɑdn
tehetséges kertészexp
  1. green thumb
   USA: griː'n θʌ'm UK: griːn θʌm
(fel)ás (kertet)exp
nyíltan kimond/nem kertelexp
  1. not to mince matters
   USA: nɔ't tʌ· mɪ'ns mæ'təː·z UK: nɔt tuː mɪns mætəz
angol mustár és kerti zsázsaexp
  1. mustard and cress
   USA: mʌ'stəː·d ʌ·nd kre's UK: mʌstəd ənd kres
fehér mustár és kerti zsázsaexp
  1. mustard and cress
   USA: mʌ'stəː·d ʌ·nd kre's UK: mʌstəd ənd kres
ás egy kicsit a kertbenexp
  1. have a dig in the garden
   USA: hæ'v eɪ' dɪ'g ɪ'n ðiː· gɔ'rdʌ·n UK: hæv eɪ dɪg ɪn ðiː gɑdn
ás egy sort a kertbenexp
  1. have a dig in the garden
   USA: hæ'v eɪ' dɪ'g ɪ'n ðiː· gɔ'rdʌ·n UK: hæv eɪ dɪg ɪn ðiː gɑdn
kértv
  1. requested
   USA: riː·kwe'stʌ·d UK: rɪkwestɪd
nem kértadj
  1. unsolicited
   USA: ʌ"nsʌ·lɪ'sʌ·tʌ·d UK: ʌnsəlɪsɪtɪd
nem kért adatexp
  1. unsolicited data
   USA: ʌ"nsʌ·lɪ'sʌ·tʌ·d dæ'tʌ· UK: ʌnsəlɪsɪtɪd deɪtə
kertnoun
  1. r Park
   'paɐk
   1. pluralForm:
   2. Parks
   3. Parke
   1. genitiveForm:
   2. Parkes
   3. Parks
  1. r Garten
   'gaɐtən
   1. genitiveForm:
   2. Gartens
kertelv
  1. winden
   'vɪndən
  1. winden s.
   'vɪndən 'ɛs
kertelésnoun
  1. r Umschweif
   1. pluralForm:
   2. Umschweife
   1. genitiveForm:
   2. Umschweifes
   3. Umschweifs
kertelés nélküladv
  1. ohne Umschweife
   'oːnə 'ʊmʃvaɪfə
kertésznoun
  1. r Gärtner
   1. pluralForm:
   2. Gärtner
   1. genitiveForm:
   2. Gärtners
  1. r Gartenbauer
   1. pluralForm:
   2. Gartenbauer
   1. genitiveForm:
   2. Gartenbauers
kertészetnoun
  1. e Gärtnerei
   1. pluralForm:
   2. Gärtnereien
   1. genitiveForm:
   2. Gärtnerei
  1. r Gartenbau
   1. genitiveForm:
   2. Gartenbaues
   3. Gartenbaus
Report or add missing word to a dictionary...