buktatv
 1. print
  1. turn over
   USA: təː'n oʊ'vəː· UK: təːn oʊvər
buktatónoun
 1. techn
  1. tumbler
   USA: tʌ'mbləː· UK: tʌmblər
  1. there is a boo
   USA: ðe'r ʌ·z eɪ' buː' UK: ðeər ɪz eɪ buː
  1. pitfall
   USA: pɪ'tfɔː"l UK: pɪtfɔːl
  1. on there
   USA: ɔ'n ðe'r UK: ɔn ðeər
  1. in the heart o
   USA: ɪ'n ðiː· hɔ'rt oʊ' UK: ɪn ðiː hɑt oʊ
  1. genealogy
   USA: ʤiː"niː·ɔ'lʌ·ʤiː· UK: ʤiːnɪæləʤiː
  1. from now on
   USA: fəː·m naʊ' ɔ'n UK: frɔm naʊ ɔn
  1. come now!
   USA: kʌ'm naʊ' UK: kʌm naʊ
buktatószerkezetnoun
  1. tumbler
   USA: tʌ'mbləː· UK: tʌmblər
felfelé buktat vkitv
  1. kick sy upstairs
   USA: kɪ'k saɪ' ʌ·pste'rz
háromágú láncos buktatónoun
 1. mining
  1. triplet
   USA: trɪ'plʌ·t UK: trɪplət
Report or add missing word to a dictionary...