COVID-19 Fight
itéletnoun
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
  1. arbitration
   USA: ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ɑbɪtreɪʃn
itélet, határozatnoun
  1. verdict
   USA: vəː'dɪ·kt UK: vəːdɪkt
itéletnap, a világ végenoun
  1. doomsday
   USA: duː'mzdeɪ" UK: duːmzdeɪ
íteletet hozniexp
  1. deliver a judgment
   USA: dʌ·lɪ'vəː· eɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: dɪlɪvər eɪ ʤʌʤmənt
ítélv
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
  1. go by
   USA: goʊ' baɪ' UK: goʊ baɪ
  1. literary doom
   USA: duː'm UK: duːm
  1. deem
   USA: diː'm UK: diːm
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. regional allow
   USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
  1. adjudge
   USA: ʌ·ʤʌ'ʤ UK: əʤʌʤ
ítéletnoun
  1. visitation
   USA: vɪ"zʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: vɪzɪteɪʃn
 1. law
  1. verdict
   USA: vəː'dɪ·kt UK: vəːdɪkt
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. old doom
   USA: duː'm UK: duːm
 2. law
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
 3. law
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
ítélet felfüggesztésexp
  1. arrest of judgement
   USA: əː·e'st ʌ·v ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ərest ɔv ʤʌʤmənt
ítélet/döntésnoun
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
ítéletet hozv
  1. adjudicate
   USA: ʌ·ʤuː'dɪ·keɪ"t UK: əʤuːdɪkeɪt
ítéletet kihírdet (bünt.)exp
  1. pronounce a sentence
   USA: prʌ·naʊ'ns eɪ' se'ntʌ·ns UK: prənaʊns eɪ sentəns
ítéletet mondv
  1. pass sentence
   USA: pæ's se'ntʌ·ns UK: pɑs sentəns
  1. pass judgment
   USA: pæ's ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: pɑs ʤʌʤmənt
  1. pass judgement
   USA: pæ's ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: pɑs ʤʌʤmənt
ítéletet mond vki felettv
  1. pass a sentence upon sy
   USA: pæ's eɪ' se'ntʌ·ns ʌ·pɔ'n saɪ'
ítélethozatalra illetékesadj
  1. cognizant
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·nt UK: kɔgnɪzənt
ítéletnapexp
  1. judgment day
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt deɪ' UK: ʤʌʤmənt deɪ
  1. judgement day
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt deɪ' UK: ʤʌʤmənt deɪ
ítéletnapigexp
  1. until the crack of doom
   USA: ʌ·ntɪ'l ðiː· kræ'k ʌ·v duː'm UK: ʌntɪl ðiː kræk ɔv duːm
  1. till doomsday
   USA: tɪ'l duː'mzdeɪ" UK: tɪl duːmzdeɪ
ítéletvégrehajtónoun
  1. executioner
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·nəː· UK: eksɪkjuːʃnər
ítélkezikv
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
  1. adjudicate
   USA: ʌ·ʤuː'dɪ·keɪ"t UK: əʤuːdɪkeɪt
ítélkezik fölötteexp
  1. sit in judgment on
   USA: sɪ't ɪ'n ʤʌ'ʤmʌ·nt ɔ'n UK: sɪt ɪn ʤʌʤmənt ɔn
  1. sit in judgement on
   USA: sɪ't ɪ'n ʤʌ'ʤmʌ·nt ɔ'n UK: sɪt ɪn ʤʌʤmənt ɔn
ítélkezik vki fölöttv
  1. sit in judgement on sy
   USA: sɪ't ɪ'n ʤʌ'ʤmʌ·nt ɔ'n saɪ'
ítélőképességnoun
  1. sense
   USA: se'ns UK: sens
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. discursive faculty
   USA: dɪ"skəː'sɪ·v fæ'kʌ·ltiː· UK: dɪskəːsɪv fækltiː
  1. discrimination
   USA: dɪ"skrɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪskrɪmɪneɪʃn
  1. discernment
   USA: dɪ"səː'nmʌ·nt UK: dɪsəːnmənt
Report or add missing word to a dictionary...