COVID-19 Fight
aggastyánnoun
  1. antediluvian
   UK: æntɪdɪluːvɪən
aggasztv
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Ami igazán aggaszt az az, hogy semmit sem beszélsz meg velem.
    1. What troubles me is that you never discuss anything with me.
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. disquiet
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·t UK: dɪskwaɪət
  1. alarm
   USA: ʌ·lɔ'rm UK: əlɑm
aggasztóadj
  1. informal worrisome
   USA: wəː'iː·sʌ·m UK: wʌrɪsəm
  1. distressing
   USA: dɪ"stre'sɪ·ŋ UK: dɪstresɪŋ
  1. disquieting
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·tɪ·ŋ UK: dɪskwaɪətɪŋ
  1. alarming
   USA: ʌ·lɔ'rmɪ·ŋ UK: əlɑmɪŋ
aggasztóanadv
  1. distressingly
   USA: dɪ"stre'sɪ·ŋliː· UK: dɪstresɪŋliː
  1. disquietingly
   UK: dɪskwaɪətɪŋliː
aggkornoun
  1. old age
   USA: oʊ'ld eɪ'ʤ UK: oʊld eɪʤ
aggkoriadj
  1. senile
   USA: siː'naɪ"l UK: siːnaɪl
aggkori gyengeségnoun
  1. dotage
   UK: doʊtɪʤ
agglegénynoun
  1. old bachelor
   USA: oʊ'ld bæ'tʃləː· UK: oʊld bætʃələr
  1. bachelor
   USA: bæ'tʃləː· UK: bætʃələr
agglegény nagybácsiexp
  1. bachelor uncle
   USA: bæ'tʃləː· ʌ'ŋkʌ·l UK: bætʃələr ʌŋkl
agglomerációnoun
  1. suburbia
   USA: sʌ·bəː'biː·ʌ· UK: səbəːbɪə
  1. outskirts
   USA: aʊ'tskəː"ts UK: aʊtskəːts
  1. conurbation
   UK: kɔnəːbeɪʃn
  1. commuter belt
   USA: kʌ·myuː'təː· be'lt UK: kəmjuːtər belt
 1. geol
  1. agglomeration
   USA: ʌ·glɔ"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: əglɔməreɪʃn
agglomerálv
  1. agglomerate
   USA: ʌ·glɔ'məː·eɪ"t UK: əglɔmərɪt
  1. agglomerate
   USA: ʌ·glɔ'məː·eɪ"t UK: əglɔmərɪt
agglomeráltadj
  1. agglomerate
   USA: ʌ·glɔ'məː·eɪ"t UK: əglɔmərɪt
agglomerálásnoun
  1. agglomeration
   USA: ʌ·glɔ"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: əglɔməreɪʃn
agglomerálódikv
  1. agglomerate
   USA: ʌ·glɔ'məː·eɪ"t UK: əglɔmərɪt
agglomerálódásnoun
  1. agglomeration
   USA: ʌ·glɔ"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: əglɔməreɪʃn
agglomerátumnoun
  1. agglomerate
   USA: ʌ·glɔ'məː·eɪ"t UK: əglɔmərɪt
agglutinációnoun
 1. med
  1. clump
   USA: klʌ'mp UK: klʌmp
aggodalmasadj
  1. worried
   USA: wəː'iː·d UK: wʌrɪd
  1. solicitous
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: səlɪsɪtəs
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
  1. agonized
   USA: æ'gʌ·naɪ"zd UK: ægənaɪzd
aggodalmas várakozásexp
  1. anxious suspense
   USA: æ'ŋʃʌ·s sʌ·spe'ns UK: æŋkʃəs səspens
aggodalmaskodóadj
  1. uptight
   USA: ʌ·ptaɪ't UK: ʌptaɪt
  1. uneasy
   USA: ʌ·niː'ziː· UK: ʌniːziː
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
Report or add missing word to a dictionary...