COVID-19 Fight
problematikusadj
  1. questionable
   USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
  1. problematical
   USA: prɔ"blʌ·mæ'tɪ·kʌ·l UK: prɔblɪmætɪkəl
  1. problematic
   USA: prɔ"blʌ·mæ'tɪ·k UK: prɔbləmætɪk
problémanoun
  1. stickler
   USA: stɪ'kləː· UK: stɪklər
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. informal proposition
   USA: prɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: prɔpəzɪʃn
  1. problems
   USA: prɔ'blʌ·mz UK: prɔbləmz
  1. problem
   USA: prɔ'blʌ·m UK: prɔbləm
  1. controversy
   USA: kɔ'ntrʌ·vəː"siː· UK: kɔntrəvəːsiː
probléma, baj, gondnoun
  1. problem
   USA: prɔ'blʌ·m UK: prɔbləm
probléma nélküliadj
  1. seamless
   USA: siː'mlʌ·s UK: siːmləs
problémamentesadj
  1. trouble free
   USA: trʌ'bʌ·l friː' UK: trʌbl friː
problémája vanexp
  1. have difficulty in doing
   USA: hæ'v dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· ɪ'n duː'ɪ·ŋ UK: hæv dɪfɪkəltiː ɪn duːɪŋ
problémája van vmivelexp
problémáknoun
  1. problems
   USA: prɔ'blʌ·mz UK: prɔbləmz
problémás gyereknoun
  1. problem child
   USA: prɔ'blʌ·m tʃaɪ'ld UK: prɔbləm tʃaɪld
problémát boncolgató elmeexp
  1. mind intent on a problem
   USA: maɪ'nd ɪ"nte'nt ɔ'n eɪ' prɔ'blʌ·m UK: maɪnd ɪntent ɔn eɪ prɔbləm
problémát vet felv
  1. set a problem
   USA: se't eɪ' prɔ'blʌ·m UK: set eɪ prɔbləm
nehéz problémanoun
  1. toughie
   UK: tʌfiː
  1. stickler
   USA: stɪ'kləː· UK: stɪklər
időátállási probléma hosszú repülőút utánnoun
  1. jet lag
   USA: ʤe't læ'g UK: ʤet læg
kérdés, probléma; pont(szám)noun
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
a probléma súlyaexp
  1. the gravity of the problem
   USA: ðiː· græ'vʌ·tiː· ʌ·v ðiː· prɔ'blʌ·m UK: ðiː grævɪtiː ɔv ðiː prɔbləm
kérdés, probléma, vitapontexp
új problémák merülnek felexp
  1. new problem arise
   USA: nyuː' prɔ'blʌ·m əː·aɪ'z UK: njuː prɔbləm əraɪz
kiküszöböl (problémát)v
  1. get around
   USA: gɪ't əː·aʊ'n UK: get əraʊnd
megkerül (problémát)v
  1. get around
   USA: gɪ't əː·aʊ'n UK: get əraʊnd
vizelet visszatartási problémaadj
  1. incontinent
   USA: ɪ"nkɔ'ntʌ·nʌ·nt UK: ɪnkɔntɪnənt
Report or add missing word to a dictionary...