stationv trans v USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
station agentnoun USA: steɪ'ʃʌ·n eɪ'ʤʌ·nt UK: steɪʃn eɪʤənt
station buildingnoun USA: steɪ'ʃʌ·n bɪ'ldɪ·ŋ UK: steɪʃn bɪldɪŋ
station campnoun USA: steɪ'ʃʌ·n kæ'mp UK: steɪʃn kæmp
station housenoun USA: steɪ'ʃʌ·n haʊ's UK: steɪʃn haʊz
station in lifenoun USA: steɪ'ʃʌ·n ɪ'n laɪ'f UK: steɪʃn ɪn laɪf
station in lifeexp USA: steɪ'ʃʌ·n ɪ'n laɪ'f UK: steɪʃn ɪn laɪf
station officenoun USA: steɪ'ʃʌ·n ɔː'fʌ·s UK: steɪʃn ɔfɪs
station wagonnoun USA: steɪ'ʃʌ·n wæ'gʌ·n UK: steɪʃn wægən
stationaryadj USA: steɪ'ʃʌ·ne"riː· UK: steɪʃənriː
stationernoun USA: steɪ'ʃʌ·nəː· UK: steɪʃnər
stationer'snoun USA: steɪ'ʃʌ·nəː·z UK: steɪʃnəz
stationerynoun USA: steɪ'ʃʌ·ne"riː· UK: steɪʃənriː
station-housenoun
stationmasternoun UK: steɪʃnmɑstər
station-masternoun UK: steɪʃnmɑstər
stations of the crossnoun USA: steɪ'ʃʌ·nz ʌ·v ðiː· krɔː's UK: steɪʃnz ɔv ðiː krɔs
aid stationnoun USA: eɪ'd steɪ'ʃʌ·n UK: eɪd steɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...