COVID-19 Fight
142
matches in the
az istenitexp
  1. damn it
   USA: dæ'm ʌ·t UK: dæm ɪt
hála isten(nek)exp
  1. thanks be to god
   USA: θæ'ŋks biː· tʌ· gɔ'd UK: θæŋks biː tuː gɔd
  1. thank goodness
   USA: θæ'ŋk gʊ'dnʌ·s UK: θæŋk gʊdnəs
hála istennek!exp
  1. thank goodness!
   USA: θæ'ŋk gʊ'dnʌ·s UK: θæŋk gʊdnəs
  1. praise be to god
   USA: preɪ'z biː· tʌ· gɔ'd UK: preɪz biː tuː gɔd
  1. praise be to god!
   USA: preɪ'z biː· tʌ· gɔ'd UK: preɪz biː tuː gɔd
hála istennekexp
  1. god bless us all
   USA: gɔ'd ble's yuː'e's ɔː'l UK: gɔd bles ʌz ɔːl
hál' istennekexp
  1. thank god
   USA: θæ'ŋk gɔ'd UK: θæŋk gɔd
  1. god / thank -
   USA: gɔ'd θæ'ŋk UK: gɔd θæŋk
hálaadó istentiszteletnoun
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
katonai istentiszteletnoun
  1. church parade
   USA: tʃəː'tʃ pəː·eɪ'd UK: tʃəːtʃ pəreɪd
szilveszteri istentiszteletexp
zenés istentiszteletexp
  1. choral service
   USA: kɔː'rʌ·l səː'vʌ·s UK: kɔːrəl səːvɪs
az istenértexp
az istenért!exp
  1. for mercy's sake!
   UK: fəː məːsiːz seɪk
  1. for heaven's sake!
   USA: frəː· he'vʌ·nz seɪ'k UK: fəː hevnz seɪk
  1. for goodness' sake!
   USA: frəː· gʊ'dnʌ·s seɪ'k UK: fəː gʊdnəs seɪk
  1. for god's sake!
   USA: frəː· gɔ'dz seɪ'k UK: fəː gɔdz seɪk
valóságos istállónoun
  1. informal piggery
   UK: pɪgəriː
pályaudvari istállótelepnoun
  1. stock-yard
   USA: stɔ'kyɔ"rd UK: stɔkjɑd
vágóhídi istállótelepnoun
  1. stock-yard
   USA: stɔ'kyɔ"rd UK: stɔkjɑd
az istókját!exp
  1. dammit!
   USA: dæ'mɪ"t
te jó isten!exp
  1. my gracious!
   USA: maɪ' greɪ'ʃʌ·s UK: maɪ greɪʃəs
  1. my goodness!
   USA: maɪ' gʊ'dnʌ·s UK: maɪ gʊdnəs
  1. man alive!
   USA: mæ'n ʌ·laɪ'v UK: mæn əlaɪv
  1. gracious me!
   USA: greɪ'ʃʌ·s miː' UK: greɪʃəs miː
  1. goodness gracious!
   USA: gʊ'dnʌ·s greɪ'ʃʌ·s UK: gʊdnəs greɪʃəs
  1. good gracious!
   USA: gʌ·d greɪ'ʃʌ·s UK: gʊd greɪʃəs
  1. good god!
   USA: gʌ·d gɔ'd UK: gʊd gɔd
a jó isten tudjaexp
  1. goodness only knows
   USA: gʊ'dnʌ·s oʊ'nliː· noʊ'z UK: gʊdnəs oʊnliː noʊz
ember tervez isten végezexp
  1. man proposes god disposes
   USA: mæ'n prʌ·poʊ'zʌ·z gɔ'd dɪ"spoʊ'zʌ·z UK: mæn prəpoʊzɪz gɔd dɪspoʊzɪz
a sors istennőiexp
  1. the fates
   USA: ðiː· feɪ'ts UK: ðiː feɪts
áldja meg az isten!exp
  1. god bless you!
   USA: gɔ'd ble's yuː' UK: gɔd bles juː
Report or add missing word to a dictionary...