levendulaadj
  1. lavender
   USA: læ'vʌ·ndəː· UK: lævəndər
levendulaolajnoun
levendulaszínűadj
  1. lavender
   USA: læ'vʌ·ndəː· UK: lævəndər
levendulával szagosítv
  1. lavender
   USA: læ'vʌ·ndəː· UK: lævəndər
közönséges levendulav
  1. lavender
   USA: læ'vʌ·ndəː· UK: lævəndər
nem tudja a szemét levenniexp
nem tudja a szemét levenni rólaexp
  1. he cannot take his eyes off
   USA: hiː' kʌ·nɔ't teɪ'k hʌ·z aɪ'z ɔː'f UK: hiː kænət teɪk hɪz aɪz ɔf
Report or add missing word to a dictionary...