500
matches in the
mnoun
  1. m
   USA: e'm
m.noun
  1. Co.
   USA: koʊ' UK: koʊ
manoun
  1. today
   USA: tuː·deɪ' UK: tədeɪ
  1. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.
    1. Never put off till tomorrow what you can do today.
    1. Never put off till tomorrow what you can do today.
  1. to-day
   USA: tuː·deɪ' UK: tədeɪ
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
  1. day
   USA: deɪ' UK: deɪ
  1. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.
    1. Never put off till tomorrow what you can do today.
    1. Never put off till tomorrow what you can do today.
ma délelőttexp
  1. this morning
   USA: ðʌ·s mɔː'rnɪ·ŋ UK: ðɪs mɔːnɪŋ
ma egy heteexp
  1. this day week
   USA: ðʌ·s deɪ' wiː'k UK: ðɪs deɪ wiːk
  1. this day last week
   USA: ðʌ·s deɪ' læ's wiː'k UK: ðɪs deɪ læst wiːk
ma egy hónapjaexp
  1. this day month
   USA: ðʌ·s deɪ' mʌ'nθ UK: ðɪs deɪ mʌnθ
  1. this day last month
   USA: ðʌ·s deɪ' læ's mʌ'nθ UK: ðɪs deɪ læst mʌnθ
ma egy éveexp
  1. this day year
   USA: ðʌ·s deɪ' yɪ'r UK: ðɪs deɪ jəːr
  1. this day last year
   USA: ðʌ·s deɪ' læ's yɪ'r UK: ðɪs deɪ læst jəːr
ma esteadv
  1. tonight
   USA: tuː·naɪ't UK: tənaɪt
  1. to-night
   USA: tuː·naɪ't UK: tənaɪt
  1. this evening
   USA: ðʌ·s iː'vnɪ·ŋ UK: ðɪs iːvnɪŋ
ma kiderült, hogyexp
  1. it developed today
   USA: ʌ·t dɪ·ve'lʌ·pt tuː·deɪ' UK: ɪt dɪveləpt tədeɪ
ma két heteexp
  1. this day last fortnight
   USA: ðʌ·s deɪ' læ's fɔː'rtnaɪ"t UK: ðɪs deɪ læst fɔːtnaɪt
ma éjjelnoun
  1. tonight
   USA: tuː·naɪ't UK: tənaɪt
  1. night
   USA: naɪ't UK: naɪt
ma éjszakaadv
  1. tonight
   USA: tuː·naɪ't UK: tənaɪt
macedóniaiadj
  1. Macedonian
   USA: mæ"sʌ·doʊ'nyʌ·n UK: mæsɪdoʊnɪən
macerálv
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
machinációnoun
  1. machination
   USA: mæ"ʃʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: mækɪneɪʃn
  1. intriguing
   USA: ɪ"ntriː'gɪ·ŋ UK: ɪntriːgɪŋ
  1. informal engineering
   USA: e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: enʤɪnɪərɪŋ
mackónoun
  1. teddy bear
   USA: te'diː· be'r UK: tediː beər
  1. bruin
   USA: bruː'ʌ·n UK: bruːɪn
macskanoun
  1. puss
   USA: pʊ's UK: pʊs
  1. cat
   USA: kæ't UK: kæt
  1. Úgy játszik vele, mint macska az egérrel.
    1. To play cat-and-mouse.
  2. Ha nincs otthon a macska, táncolnak/cincognak az egerek.
    1. When the cat's away, the mice will play.
  3. A macska is szereti a halat, de kerüli a vizet.
    1. The cat would eat fish and would not wet her feet.
  1. cat, to eat, ate eaten
   USA: kæ't tʌ· iː't eɪ't iː'tʌ·n UK: kæt tuː iːt et iːtn
macska-adj
  1. feline
   USA: fiː'laɪ"n UK: fiːlaɪn
  1. catlike
   USA: kæ'tlaɪ"k UK: kætlaɪk
macskaajtónoun
macskaeledelnoun
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...