COVID-19 Fight
500
matches in the
para-noun
  1. para-
   USA: pe'rʌ· UK: pærə
parabolanoun
  1. parabola
   USA: pəː·æ'bʌ·lʌ· UK: pəræbələ
parabolikusadj
  1. parabolical
   UK: pærəbɔlɪkl
  1. parabolic
   USA: pe"rʌ·bɔ'lɪ·k UK: pærəbɔlɪk
paradicsomnoun
  1. paradise
   USA: pe'rʌ·daɪ"s UK: pærədaɪs
  1. heaven
   USA: he'vʌ·n UK: hevn
 1. figurative
  1. Elysium
   USA: ʌ·lɪ'ziː·ʌ·m UK: ɪlɪzɪəm
Paradicsom (növ)noun
  1. Tomato
   USA: tʌ·mɔ'toʊ" UK: təmɑtoʊ
  1. Tomate
   UK: təmeɪt
paradicsom érési fokozatai (növ)exp
  1. tomato ripening stages
   USA: tʌ·mɔ'toʊ" raɪ'pnɪ·ŋ steɪ'ʤʌ·z UK: təmɑtoʊ raɪpənɪŋ steɪʤɪz
paradicsomiadj
  1. paradisiacal
   UK: pærədɪzaɪəkl
  1. paradisiac
   UK: pærədɪzɪæk
paradicsomi állapotexp
  1. pie in the sky
   USA: paɪ' ɪ'n ðiː· skaɪ' UK: paɪ ɪn ðiː skaɪ
paradicsomkonzervexp
  1. tin of tomatoes
   USA: tɪ'n ʌ·v tʌ·mɔ'toʊ·z UK: tɪn ɔv təmɑtoʊz
paradicsommadárexp
  1. bird of paradise
   USA: bəː'd ʌ·v pe'rʌ·daɪ"s UK: bəːd ɔv pærədaɪs
paradicsommártásnoun
  1. tomato sauce
   USA: tʌ·mɔ'toʊ" sɔː's UK: təmɑtoʊ sɔːs
paradoxadj
  1. paradoxical
   USA: pe"rʌ·dɔ'ksɪ·kʌ·l UK: pærədɔksɪkl
paradox módonadv
  1. paradoxically
   USA: pe"rʌ·dɔ'ksʌ·kʌ·liː· UK: pærədɔksɪkliː
paradoxonnoun
  1. paradox
   USA: pe'rʌ·dɔ"ks UK: pærədɔks
parafav
  1. cork
   USA: kɔː'rk UK: kɔːk
parafa-adj
  1. cork
   USA: kɔː'rk UK: kɔːk
parafadugónoun
  1. cork
   USA: kɔː'rk UK: kɔːk
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
parafakéregnoun
 1. bot
  1. cork
   USA: kɔː'rk UK: kɔːk
parafa-mentőmellényexp
  1. cork jacket
   USA: kɔː'rk ʤæ'kʌ·t UK: kɔːk ʤækɪt
parafaszerűadj
  1. corky
   USA: kɔː'rkiː· UK: kɔːkiː
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...