COVID-19 Fight
powerfuladj USA: paʊ'əː·fʌ·l UK: paʊəfəl
someone powerfulexp USA: sʌ'mwʌ"n paʊ'əː·fʌ·l UK: sʌmwʌn paʊəfəl
a powerful lot ofadj USA: eɪ' paʊ'əː·fʌ·l lɔ't ʌ·v UK: eɪ paʊəfəl lɔt ɔv
Report or add missing word to a dictionary...