COVID-19 Fight
500
matches in the
to hang outnoun
toalettnoun
  1. UK toilet
   USA: tɔɪ'lʌ·t UK: tɔɪlɪt
toalettasztalnoun
toalettszőnyegexp
  1. pedestal mat
   USA: pe'dʌ·stʌ·l mæ't UK: pedɪstl mæt
tobogánnoun
  1. toboggan
   USA: tʌ·bɔ'gʌ·n UK: təbɔgən
tobogánozónoun
  1. tobogganer
   UK: təbɔgənə
tobogánpályanoun
toborozv
 1. mil
  1. figurative recruit
   USA: riː·kruː't UK: rɪkruːt
  1. enlist
   USA: e·nlɪ'st UK: ɪnlɪst
  1. drum up
   USA: drʌ'm ʌ'p UK: drʌm ʌp
  1. beat up
   USA: biː't ʌ'p UK: biːt ʌp
toborzásnoun
 1. mil
  1. recruitment
   USA: riː·kruː'tmʌ·nt UK: rɪkruːtmənt
 2. mil
  1. figurative recruiting
   USA: riː·kruː'tɪ·ŋ UK: rɪkruːtɪŋ
  1. enlistment
   USA: e·nlɪ'stmʌ·nt UK: ɪnlɪstmənt
toborzónoun
  1. recruiter
   USA: rɪ·kruː'təː· UK: rɪkruːtə
tobozadj
  1. pineal
   USA: paɪ"niː'ʌ·l UK: paɪnɪəl
  1. cone
   USA: koʊ'n UK: koʊn
tobozosadj
  1. conifer
   USA: kɔ'nʌ·fəː· UK: kɔnɪfər
toboztermőadj
  1. coniferous
   USA: kʌ·nɪ'fəː·ʌ·s UK: kənɪfərəs
tobzoskanoun
tobzódikv
  1. luxuriate
   UK: lʌgʒʊərɪeɪt
tobzódásnoun
  1. riot
   USA: raɪ'ʌ·t UK: raɪət
  1. orgy
   USA: ɔː'rʤiː· UK: ɔːʤiː
tobzódóadj
  1. orgiastic
   UK: ɔːʤɪæstɪk
tocsakosadj
  1. slushy
   UK: slʌʃiː
tocsogóadj
Togónoun
  1. Togo
   USA: toʊ'goʊ· UK: toʊgoʊ
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...