ateistanoun
  1. atheist
   USA: eɪ'θiː·ʌ·st UK: eɪθɪɪst
ateizmusnoun
  1. atheism
   USA: eɪ'θiː·ɪ"zʌ·m UK: eɪθɪɪzəm
átejtv
  1. spoof
   USA: spuː'f UK: spuːf
  1. let down
   USA: le't daʊ'n UK: let daʊn
  1. have sy on
   USA: hæ'v saɪ' ɔ'n
  1. gyp
   USA: ʤɪ'p UK: ʤɪp
  1. informal get at
   USA: gɪ't æ't UK: get ət
  1. slang gag
   USA: gæ'g UK: gæg
  1. con
   USA: kɔ'n UK: kɔn
átejt vkitv
  1. trade sy down the rivet
   USA: treɪ'd saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vʌ·t
  1. trade sy down the river
   USA: treɪ'd saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vəː·
  1. take sy for a ride
   USA: teɪ'k saɪ' frəː· eɪ' raɪ'd
  1. sell sy down the river
   USA: se'l saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vəː·
  1. do sy in the eye
   USA: duː' saɪ' ɪ'n ðiː· aɪ'
  1. do sy brown
   USA: duː' saɪ' braʊ'n
átejtettékexp
  1. he got bitten
   USA: hiː' gɔ't bɪ'tʌ·n UK: hiː gɔt bɪtn
átejthetőadj
  1. gullible
   USA: gʌ'lʌ·bʌ·l UK: gʌlɪbl
átejthetőségnoun
  1. gullibility
   USA: gʌ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: gʌləbɪlɪtiː
átejtésnoun
  1. spoof
   USA: spuː'f UK: spuːf
  1. letdown
   USA: le'tdaʊ"n UK: letdaʊn
  1. gyp
   USA: ʤɪ'p UK: ʤɪp
  1. gimmick
   USA: gɪ'mɪ·k UK: gɪmɪk
átejt(és)v
  1. spoof
   USA: spuː'f UK: spuːf
átellenbenadv
  1. in front of
   USA: ɪ'n frʌ'nt ʌ·v UK: ɪn frʌnt ɔv
átemelv
 1. sports
  1. lob
   USA: lɔ'b UK: lɔb
átemel (számlára/-ról)noun
  1. transfer
   USA: træ'nsfəː· UK: trænsfəːr
átemelés (teniszben)noun
  1. lob
   USA: lɔ'b UK: lɔb
átengedv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. Kénytelenek voltak birtokukat átengedni az előretörő csapatoknak.
    1. They were forced to yield their land to the occupying forces.
 1. law
  1. transfer
   USA: træ'nsfəː· UK: trænsfəːr
  1. let through
   USA: le't θruː' UK: let θruː
  1. give up
   USA: gɪ'v ʌ'p UK: gɪv ʌp
  1. concede
   USA: kʌ·nsiː'd UK: kənsiːd
  1. cede
   USA: siː'd UK: siːd
 2. law
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
átenged vmit vkinekv
átengedésnoun
 1. law
  1. transference
   USA: træ·nsfəː'ʌ·ns UK: trænsfərəns
  1. transfer
   USA: træ'nsfəː· UK: trænsfəːr
  1. abandonment
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·nmʌ·nt UK: əbændənmənt
átengedőadj
  1. pervious
   UK: pəːvjəs
áteresznoun
 1. arch
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. culvert
   USA: kʌ'lvəː·t UK: kʌlvət
áteresztv
  1. let through
   USA: le't θruː' UK: let θruː
  1. leak
   USA: liː'k UK: liːk
áteresztésnoun
  1. leakage
   USA: liː'kʌ·ʤ UK: liːkɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...