COVID-19 Fight
500
matches in the
dianoun
  1. transparency
   USA: træ·nspe'rʌ·nsiː· UK: trænspærənsiː
  1. slide
   USA: slaɪ'd UK: slaɪd
diabetesnoun
  1. diabetes
   USA: daɪ"ʌ·biː'tiː·z UK: daɪəbiːtɪz
diabetikusnoun
  1. diabetic
   USA: daɪ"ʌ·be'tɪ·k UK: daɪəbetɪk
diadalnoun
  1. victory
   USA: vɪ'ktriː· UK: vɪktəriː
 1. hist
  1. triumph
   USA: traɪ'ʌ·mf UK: traɪəmf
diadalemléknoun
  1. trophy
   USA: troʊ'fiː· UK: troʊfiː
diadalittasadj
  1. triumphant
   USA: traɪ·ʌ'mfʌ·nt UK: traɪʌmfənt
  1. exultant
   USA: ɪ·gzʌ'ltʌ·nt UK: ɪgzʌltənt
diadalittasanadv
  1. exultantly
   USA: ɪ·gzʌ'ltʌ·ntliː· UK: ɪgzʌltəntliː
diadalittasságnoun
  1. exultation
   UK: egzʌlteɪʃn
diadalmasadj
  1. victorious
   USA: vɪ·ktɔː'riː·ʌ·s UK: vɪktɔːrɪəs
  1. triumphant
   USA: traɪ·ʌ'mfʌ·nt UK: traɪʌmfənt
diadalmasanadv
  1. victoriously
   UK: vɪktɔːrɪəsliː
  1. triumphantly
   USA: traɪ·ʌ'mfʌ·ntliː· UK: traɪʌmfəntliː
diadalmaskodikv
  1. worst
   USA: wəː'st UK: wəːst
  1. win through
   USA: wɪ'n θruː' UK: wɪn θruː
  1. countervail
   UK: kaʊntəveɪl
diadalmaskodásnoun
  1. victoriousness
   UK: vɪktɔːrɪəsnəs
diadalmaskodóadj
  1. triumphant
   USA: traɪ·ʌ'mfʌ·nt UK: traɪʌmfənt
diadalmenetv
 1. hist
  1. triumph
   USA: traɪ'ʌ·mf UK: traɪəmf
diadalmiadj
  1. triumphal
   USA: triː·ʌ'mfʌ·l UK: traɪʌmfəl
diadalmámornoun
  1. triumph
   USA: traɪ'ʌ·mf UK: traɪəmf
  1. exultation
   UK: egzʌlteɪʃn
diadaléneknoun
  1. paean
   USA: piː'ʌ·n UK: piːən
diadalívnoun
  1. triumphal arch
   USA: triː·ʌ'mfʌ·l ɔ'rtʃ UK: traɪʌmfəl ɑtʃ
  1. chancel arch
   UK: tʃɑnsl ɑtʃ
diadémnoun
  1. tiara
   USA: tiː·ɔ'rʌ· UK: tɪɑrə
  1. diadem
   USA: daɪ'ʌ·de"m UK: daɪədem
  1. coronet
   USA: kɔː·rʌ·ne't UK: kɔrənet
diafilmnoun
  1. filmstrip
   UK: fɪlmstrɪp
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...