jottanoun
  1. jot
   USA: ʤɔ't UK: ʤɔt
jottányinoun
  1. informal iota
   USA: aɪ·oʊ'tʌ· UK: aɪoʊtə
jottányit semexp
  1. not an iota
   USA: nɔ't ʌ·n aɪ·oʊ'tʌ· UK: nɔt ən aɪoʊtə
  1. not a jot
   USA: nɔ't eɪ' ʤɔ't UK: nɔt eɪ ʤɔt
egy jottányi semexp
  1. not one jot or title
   USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· taɪ'tʌ·l UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr taɪtl
  1. not a jot
   USA: nɔ't eɪ' ʤɔ't UK: nɔt eɪ ʤɔt
egy jottányit semexp
  1. not one jot or title
   USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· taɪ'tʌ·l UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr taɪtl
  1. not one jot or iota
   USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· aɪ·oʊ'tʌ· UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr aɪoʊtə
  1. not a jot
   USA: nɔ't eɪ' ʤɔ't UK: nɔt eɪ ʤɔt
egy jottányit sem fog engedniexp
jót akarv
  1. mean well
   USA: miː'n we'l UK: miːn wel
jót fog tenniexp
  1. it will do you good
   USA: ʌ·t wʌ·l duː' yuː' gʌ·d UK: ɪt wɪl duː juː gʊd
jót sejtetv
  1. bode well
   USA: boʊ'd we'l UK: boʊd wel
jót teszv
  1. go a good turn
   USA: goʊ' eɪ' gʌ·d təː'n UK: goʊ eɪ gʊd təːn
  1. become
   USA: bɪ·kʌ'm UK: bɪkʌm
jót tesz nekiexp
  1. it does him good
   USA: ʌ·t dʌ·z ɪ"m gʌ·d UK: ɪt doʊz hɪm gʊd
jót tesz vkinekexp
  1. be good for sy
   USA: biː· gʌ·d frəː· saɪ'
  1. agree with sy
   USA: ʌ·griː' wʌ·ð saɪ'
jót tesz vkivelv
  1. give sy a leg up
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' le'g ʌ'p
  1. do well by sy
   USA: duː' we'l baɪ' saɪ'
jót érdemelv
  1. deserve well
   USA: dʌ·zəː'v we'l UK: dɪzəːv wel
Jóteljesítési garancianoun
  1. Performance Bond
   USA: pəː·fɔː'rmʌ·ns bɔ'nd UK: pəfɔːməns bɔnd
jótettnoun
  1. charity
   USA: tʃe'rʌ·tiː· UK: tʃærɪtiː
  1. benefaction
   UK: benɪfækʃn
 1. hist
  1. alms
   USA: ɔ'mz UK: ɑmz
jótett helyébe jót várjexp
  1. do well and do have well
   USA: duː' we'l ʌ·nd duː' hæ'v we'l UK: duː wel ənd duː hæv wel
jótevőnoun
  1. benefactor
   USA: be'nʌ·fæ"ktəː· UK: benɪfæktər
jótevő nőnoun
  1. benefactress
   UK: benɪfæktrɪs
jótállv
  1. sponsor
   USA: spɔ'nsəː· UK: spɔnsər
Report or add missing word to a dictionary...