COVID-19 Fight
kritikanoun
  1. informal flak
   USA: flæ'k UK: flæk
  1. criticism
   USA: krɪ'tʌ·sɪ"zʌ·m UK: krɪtɪsɪzəm
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
kritikaiadj
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
kritikusadj
  1. crucial
   USA: kruː'ʃʌ·l UK: kruːʃl
  1. A döntő pillanatban gyors döntést hozott.
    1. At the crucial moment he made a quick decision.
  2. Az olajár meghatározása volt a tárgyalások kritikus pontja.
    1. Fixing oil prices was the crucial point of the negotiations.
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
  1. critic
   USA: krɪ'tɪ·k UK: krɪtɪk
  1. censorious
   UK: sensɔːrɪəs
kritikus hajlamnoun
  1. censoriousness
   UK: sensɔːrɪəsnəs
kritikus helyzetnoun
 1. sports
  1. clutch
   USA: klʌ'tʃ UK: klʌtʃ
kritikus hibanoun
kritikus kornoun
  1. menopause
   USA: me'nʌ·paʊ"s UK: menəpɔːʒ
kritikus; kritikanoun
  1. critic
   USA: krɪ'tɪ·k UK: krɪtɪk
kritikus pillanatnoun
  1. figurative zero hour
   USA: ziː'roʊ· aʊ'r UK: zɪəroʊ aʊər
kritikus pillanatban jelen vanv
  1. be in at the death
   USA: biː· ɪ'n æ't ðiː· de'θ UK: biː ɪn ət ðiː deθ
kritikus pontexp
  1. point of no return
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v noʊ' riː·təː'n UK: pɔɪnt ɔv noʊ rɪtəːn
kritikus állapot; kritikus helyzetnoun
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Tizennyolc mérföld: első útszakasznak éppen elég!
    1. Eighteen miles: enough for the first stage.
  1. crucial stage
   USA: kruː'ʃʌ·l steɪ'ʤ UK: kruːʃl steɪʤ
kritikusanadv
  1. censoriously
   UK: sensɔːrɪəsliː
kritikát kívánv
  1. call for comment
   USA: kɔː'l frəː· kɔ'me·nt UK: kɔːl fəː kɔment
kritikát végletekbe vivőadj
  1. hypercritical
   USA: haɪ"pəː·krɪ'tɪ·kʌ·l UK: haɪpəkrɪtɪkl
kritikátlanadj
  1. undiscriminating
   UK: ʌndɪskrɪmɪneɪtɪŋ
  1. undiscerning
   UK: ʌndɪsəːnɪŋ
  1. uncritical
   USA: ʌ·nkrɪ'tɪ·kʌ·l UK: ʌnkrɪtɪkl
goromba kritikanoun
jó kritikai képességűadj
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
lehúz (kritikailag)v
  1. scarify
   UK: skærɪfaɪ
leránt (kritikailag)v
  1. scarify
   UK: skærɪfaɪ
Report or add missing word to a dictionary...