were if not for sgexp
werewolfnoun USA: we'rwʊ"lf UK: wɪəwʊlf
it wereexp USA: ʌ·t wəː' UK: ɪt wəːr
they wereexp USA: ðeɪ' wəː' UK: ðeɪ wəːr
through / we're - .exp USA: θruː' wəː' UK: θruː wəːr
we wereexp USA: wiː' wəː' UK: wiː wəːr
they were all there except meexp USA: ðeɪ' wəː' ɔː'l ðe'r ɪ·kse'pt miː' UK: ðeɪ wəːr ɔːl ðeər ɪksept miː
they were ensnarled in the plotexp USA: ðeɪ' wəː' e·nsnɔ'rld ɪ'n ðiː· plɔ't
you were well inspired in buyingexp USA: yuː' wəː' we'l ɪ"nspaɪ'əː·d ɪ'n baɪ'ɪ·ŋ UK: juː wəːr wel ɪnspaɪəd ɪn baɪɪŋ
thou wertexp USA: ðaʊ' wəː't UK: ðaʊ wəːt
as it wereexp USA: e'z ʌ·t wəː' UK: əz ɪt wəːr
as you were!exp USA: e'z yuː' wəː' UK: əz juː wəːr
at is wereexp USA: æ't ʌ·z wəː' UK: ət ɪz wəːr
at is wereadv USA: æ't ʌ·z wəː' UK: ət ɪz wəːr
such you were!exp USA: sʌ'tʃ yuː' wəː' UK: sʌtʃ juː wəːr
here nerves were all on edgeexp USA: hɪ'r nəː'vz wəː' ɔː'l ɔ'n e'ʤ UK: hɪər nəːvz wəːr ɔːl ɔn eʤ
her nerves were all on edgeexp USA: həː' nəː'vz wəː' ɔː'l ɔ'n e'ʤ UK: həːr nəːvz wəːr ɔːl ɔn eʤ
his thoughts were elsewhereexp USA: hʌ·z θɔː'ts wəː' e'lswe"r UK: hɪz θɔːts wəːr elsweər
his visits were few and far-betweenexp
all eyes were focused on himexp USA: ɔː'l aɪ'z wəː' foʊ'kʌ·st ɔ'n ɪ"m UK: ɔːl aɪz wəːr foʊkəst ɔn hɪm
Report or add missing word to a dictionary...