forbearnoun UK: fɔːbeər
forbear, forbore, forbornev trans v UK: fɔːbeər fɔːbɔːr fɔːbɔːn
forbearancenoun USA: fɔː·rbe'rʌ·ns UK: fɔːbeərəns
forbearance from doing sgexp
forbearance is no acquittanceexp UK: fɔːbeərəns ɪz noʊ əkwɪtns
forbearance of sgexp
forbearingadj UK: fɔːbeərɪŋ
our forbearsexp UK: aʊər fɔːbeəz
he cannot forbear toexp UK: hiː kænət fɔːbeər tuː
Report or add missing word to a dictionary...