COVID-19 Fight
hearsaynoun USA: hɪ'rseɪ" UK: hɪəseɪ
hearsenoun USA: həː's UK: həːs
hearse-clothnoun
i have it from hearsayexp USA: aɪ' hæ'v ʌ·t fəː·m hɪ'rseɪ" UK: aɪ hæv ɪt frɔm hɪəseɪ
i have it only from hearsayexp USA: aɪ' hæ'v ʌ·t oʊ'nliː· fəː·m hɪ'rseɪ" UK: aɪ hæv ɪt oʊnliː frɔm hɪəseɪ
Report or add missing word to a dictionary...