COVID-19 Fight
lots betterexp USA: lɔ'ts be'təː· UK: lɔts betər
lots ofadj USA: lɔ'ts ʌ·v UK: lɔts ɔv
lots / - (of money)exp USA: lɔ'ts ʌ·v mʌ'niː· UK: lɔts ɔv mʌniː
lots of timeexp USA: lɔ'ts ʌ·v taɪ'm UK: lɔts ɔv taɪm
lotsizeadj
cast lotsexp USA: kæ'st lɔ'ts UK: kɑst lɔts
draw lotsv USA: drɔː' lɔ'ts UK: drɔː lɔts
a lots betterexp USA: eɪ' lɔ'ts be'təː· UK: eɪ lɔts betər
lot / lots of thingsexp USA: lɔ't lɔ'ts ʌ·v θɪ'ŋz UK: lɔt lɔts ɔv θɪŋz
division into lotsexp USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n ɪ"ntʌ· lɔ'ts UK: dɪvɪʒn ɪntuː lɔts
division into lotsexp USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n ɪ"ntʌ· lɔ'ts UK: dɪvɪʒn ɪntuː lɔts
Report or add missing word to a dictionary...