sodrából ki nem hozhatóadj
  1. imperturbable
   UK: ɪmpətəːbəbl
kihoz a sodrábólv
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
  1. disorientate
   UK: dɪsɔːrɪənteɪt
kijön a sodrábólv
  1. temper / lose your -
   USA: te'mpəː· luː'z yʊ'r UK: tempər luːz jɔːr
  1. lose one's temper
   USA: luː'z wʌ'nz te'mpəː· UK: luːz wʌnz tempər
  1. handle / fly off the -
   USA: hæ'ndʌ·l flaɪ' ɔː'f ðiː· UK: hændl flaɪ ɔf ðiː
  1. fly off the handle
   USA: flaɪ' ɔː'f ðiː· hæ'ndʌ·l UK: flaɪ ɔf ðiː hændl
kihoz a sodrából vkitv
  1. take a rise out of sy
   USA: teɪ'k eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
  1. rub sy the wrong way
   USA: rʌ'b saɪ' ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
  1. get a rise out of sy
   USA: gɪ't eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
begurul, kijön a sodrábólexp
  1. lose one's temper
   USA: luː'z wʌ'nz te'mpəː· UK: luːz wʌnz tempər
anélkül, hogy a sodrából kijönneadv
  1. imperturbably
   UK: ɪmpətəːbəbliː
semmi sem hozza ki a sodrábólexp
  1. he never gets rattled
   USA: hiː' ne'vəː· gɪ'ts ræ'tʌ·ld UK: hiː nevər gets rætld
Report or add missing word to a dictionary...