COVID-19 Fight
110
matches in the
takarv
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. bestrew
   UK: bɪstruː
takargatv
  1. informal veneer
   USA: vʌ·nɪ'r UK: vənɪər
  1. Sh mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. blanch over
   USA: blæ'ntʃ oʊ'vəː· UK: blɑntʃ oʊvər
takargatásnoun
  1. old palliation
   UK: pælɪeɪʃn
  1. dissimulation
   UK: dɪsɪmjʊleɪʃn
takaritani valaki utánv
  1. pick up after someone
   USA: pɪ'k ʌ'p æ'ftəː· sʌ'mwʌ"n UK: pɪk ʌp ɑftər sʌmwʌn
takarmánnyal ellátv
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
takarmányv
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
  1. fodder
   USA: fɔ'dəː· UK: fɔdər
  1. feed
   USA: fiː'd UK: fiːd
  1. bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
takarmány, abrakv
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
takarmány minőségűexp
  1. feed grade
   USA: fiː'd greɪ'd UK: fiːd greɪd
takarmánygyűjtésnoun
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
takarmánykukorica (növ)exp
  1. fodder corn
   USA: fɔ'dəː· kɔː'rn UK: fɔdər kɔːn
takarmányozv
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
  1. fodder
   USA: fɔ'dəː· UK: fɔdər
takarmányozásnoun
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
takarmánypogácsanoun
  1. cake
   USA: keɪ'k UK: keɪk
takarmánypépesítésnoun
  1. mastication
   UK: mæstɪkeɪʃn
takarmányrépanoun
takarmánysilónoun
  1. silo
   USA: saɪ'loʊ· UK: saɪloʊ
takarmányszerzésnoun
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
takarmányszállító kocsinoun
takarmányt gyűjtv
  1. forage
   USA: fɔː'rɪ·ʤ UK: fɔrɪʤ
takarodj!interj
  1. hop it!
   USA: hɔ'p ʌ·t UK: hɔp ɪt
  1. get lost!
   USA: gɪ't lɔː'st UK: get lɔst
  1. clear off!
   USA: klɪ'r ɔː'f UK: klɪər ɔf
Report or add missing word to a dictionary...