COVID-19 Fight
miértnoun
  1. why
   USA: hwaɪ' UK: waɪ
  1. wherefore
   UK: weəfɔːr
miért?adv
  1. what for?
   USA: hwʌ't frəː· UK: wɔt fəː
miért csinálja ezt?exp
  1. what makes him do it?
   USA: hwʌ't meɪ'ks ɪ"m duː' ʌ·t UK: wɔt meɪks hɪm duː ɪt
miért isadv
  1. wherefore
   UK: weəfɔːr
miért megy el ilyen hamar?exp
  1. what takes you away so soon?
   USA: hwʌ't teɪ'ks yuː' ʌ·weɪ' soʊ' suː'n UK: wɔt teɪks juː əweɪ soʊ suːn
miért megy el ilyen korán?exp
  1. what takes you away so soon?
   USA: hwʌ't teɪ'ks yuː' ʌ·weɪ' soʊ' suː'n UK: wɔt teɪks juː əweɪ soʊ suːn
ezen nincs miért aggódniexp
  1. it's nothing to worry about
   USA: ʌ·ts nʌ'θɪ·ŋ tʌ· wəː'iː· ʌ·baʊ't UK: ɪts nʌθɪŋ tuː wʌriː əbaʊt
nem értem miért (nem)exp
  1. i fail to see why
   USA: aɪ' feɪ'l tʌ· siː' hwaɪ' UK: aɪ feɪl tuː siː waɪ
fogalmam sincs róla miértexp
  1. i can't think why
   USA: aɪ' kæ'nt θɪ'ŋk hwaɪ' UK: aɪ kænt θɪŋk waɪ
fogalmam sincs róla, hogy miértexp
  1. i really can't think why
   USA: aɪ' riː'liː· kæ'nt θɪ'ŋk hwaɪ' UK: aɪ rɪəliː kænt θɪŋk waɪ
el sem tudom képzelni, hogy miértexp
  1. i can't conceive why
   USA: aɪ' kæ'nt kʌ·nsiː'v hwaɪ' UK: aɪ kænt kənsiːv waɪ
Report or add missing word to a dictionary...