girl guidenoun USA: gəː'l gaɪ'd UK: gəːl gaɪd
girl-friendnoun USA: gəː'lfre"nd UK: gəːlfrend
girlfriendnoun USA: gəː'lfre"nd UK: gəːlfrend
girlhoodnoun USA: gəː'lhʊ"d UK: gəːlhʊd
girlishadj USA: gəː'lɪ·ʃ UK: gəːlɪʃ
bachelor girlnoun USA: bæ'tʃləː· gəː'l UK: bætʃələr gəːl
cover girlexp USA: kʌ'vəː· gəː'l UK: kʌvər gəːl
glamour girlnoun USA: glæ'məː· gəː'l UK: glæmər gəːl
office girlnoun USA: ɔː'fʌ·s gəː'l UK: ɔfɪs gəːl
street girlnoun USA: striː't gəː'l UK: striːt gəːl
the girl of the periodexp USA: ðiː· gəː'l ʌ·v ðiː· pɪ'riː·ʌ·d UK: ðiː gəːl ɔv ðiː pɪərɪəd
her girlfriendexp USA: həː' gəː'lfre"nd UK: həːr gəːlfrend
my girlfriendexp USA: maɪ' gəː'lfre"nd UK: maɪ gəːlfrend
his best girlexp USA: hʌ·z be'st gəː'l UK: hɪz best gəːl
get a girl into troubleexp USA: gɪ't eɪ' gəː'l ɪ"ntʌ· trʌ'bʌ·l UK: get eɪ gəːl ɪntuː trʌbl
chick (US), girlie, bird (UK)noun
all the girlsexp USA: ɔː'l ðiː· gəː'lz UK: ɔːl ðiː gəːlz
chit of a girlexp USA: tʃɪ't ʌ·v eɪ' gəː'l UK: tʃɪt ɔv eɪ gəːl
Report or add missing word to a dictionary...