COVID-19 Fight
evidencev intrans v USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
evidencev trans v USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
circumstancial evidenceexp
damning evidenceexp USA: dæ'mɪ·ŋ e'vʌ·dʌ·ns UK: dæmɪŋ evɪdəns
incriminating evidenceexp USA: ɪ"nkrɪ'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ e'vʌ·dʌ·ns UK: ɪnkrɪmɪneɪtɪŋ evɪdəns
satisfactory evidenceexp USA: sæ"tʌ·sfæ'ktəː·iː· e'vʌ·dʌ·ns UK: sætɪsfæktəriː evɪdəns
satisfactory evidenceexp USA: sæ"tʌ·sfæ'ktəː·iː· e'vʌ·dʌ·ns UK: sætɪsfæktəriː evɪdəns
his evidence is false on the face of itexp USA: hʌ·z e'vʌ·dʌ·ns ʌ·z fɔː'ls ɔ'n ðiː· feɪ's ʌ·v ʌ·t UK: hɪz evɪdəns ɪz fɔːls ɔn ðiː feɪs ɔv ɪt
be in evidenceexp USA: biː· ɪ'n e'vʌ·dʌ·ns UK: biː ɪn evɪdəns
in the face of evidenceexp USA: ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: ɪn ðiː feɪs ɔv evɪdəns
private document representing conclusive evidenceexp USA: praɪ'vʌ·t dɔ'kyuː·me·nt re"prʌ·ze'nɪ·ŋ kʌ·nkluː'sɪ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: praɪvɪt dɔkjʊment riːprɪzentɪŋ kənkluːsɪv evɪdəns
fly in the face of evidenceexp USA: flaɪ' ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: flaɪ ɪn ðiː feɪs ɔv evɪdəns
Report or add missing word to a dictionary...