ifnoun USA: ʌ·f UK: ɪf
ifconj USA: ʌ·f UK: ɪf
if anyexp USA: ʌ·f e'niː· UK: ɪf eniː
if by any possibilityexp USA: ʌ·f baɪ' e'niː· pɔ"sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪf baɪ eniː pɔsəbɪlɪtiː
if i am deniedexp USA: ʌ·f aɪ' eɪ'e'm dʌ·naɪ'd UK: ɪf aɪ æm dɪnaɪd
if i had knownexp USA: ʌ·f aɪ' hæ'd noʊ'n UK: ɪf aɪ həd noʊn
if i may put it that wayexp USA: ʌ·f aɪ' meɪ' pʊ't ʌ·t ðʌ·t weɪ' UK: ɪf aɪ meɪ pʊt ɪt ðət weɪ
if i may say soexp USA: ʌ·f aɪ' meɪ' seɪ' soʊ' UK: ɪf aɪ meɪ seɪ soʊ
if i mistake notexp USA: ʌ·f aɪ' mɪ"steɪ'k nɔ't UK: ɪf aɪ mɪsteɪk nɔt
if i remember rightexp USA: ʌ·f aɪ' riː·me'mbəː· raɪ't UK: ɪf aɪ rɪmembər raɪt
if i right rememberexp USA: ʌ·f aɪ' raɪ't riː·me'mbəː· UK: ɪf aɪ raɪt rɪmembər
if i were so conditionedexp USA: ʌ·f aɪ' wəː' soʊ' kʌ·ndɪ'ʃʌ·nd UK: ɪf aɪ wəːr soʊ kəndɪʃnd
if i were youexp USA: ʌ·f aɪ' wəː' yuː' UK: ɪf aɪ wəːr juː
if in doubtexp USA: ʌ·f ɪ'n daʊ't UK: ɪf ɪn daʊt
if indeedexp USA: ʌ·f ɪ"ndiː'd UK: ɪf ɪndiːd
if it comes to thatexp USA: ʌ·f ʌ·t kʌ'mz tʌ· ðʌ·t UK: ɪf ɪt kʌmz tuː ðət
if it is soexp USA: ʌ·f ʌ·t ʌ·z soʊ' UK: ɪf ɪt ɪz soʊ
if it should come to his earsexp USA: ʌ·f ʌ·t ʃʊ'd kʌ'm tʌ· hʌ·z iː'rz UK: ɪf ɪt ʃʊd kʌm tuː hɪz ɪəz
if it's desiredexp USA: ʌ·f ʌ·ts dʌ·zaɪ'əː·d UK: ɪf ɪts dɪzaɪəd
if justice be unleavened with mercyexp UK: ɪf ʤʌstɪs biː ʌnlevnd wɪð məːsiː
Report or add missing word to a dictionary...