COVID-19 Fight
ironnoun USA: aɪ'əː·n UK: aɪən
ironnoun USA: aɪ'əː·n UK: aɪən
ironv intrans v USA: aɪ'əː·n UK: aɪən
  1. Strike while the iron is hot.
    1. Addig üsd a vasat, míg meleg.
  2. To have several (too many) irons in the fire.
    1. Két/Több vasat tart a tűzbe(n).
ironv trans v USA: aɪ'əː·n UK: aɪən
  1. Strike while the iron is hot.
    1. Addig üsd a vasat, míg meleg.
    1. Addig üsd a vasat, míg meleg.
  2. To have several (too many) irons in the fire.
    1. Két/Több vasat tart a tűzbe(n).
    1. Két/Több vasat tart a tűzbe(n).
iron ageexp USA: aɪ'əː·n eɪ'ʤ UK: aɪən eɪʤ
iron curtainnoun USA: aɪ'əː·n kəː'tʌ·n UK: aɪən kəːtn
iron lungnoun USA: aɪ'əː·n lʌ'ŋ UK: aɪən lʌŋ
iron maidenexp USA: aɪ'əː·n meɪ'dʌ·n UK: aɪən meɪdn
iron millnoun USA: aɪ'əː·n mɪ'l UK: aɪən mɪl
iron outv trans v USA: aɪ'əː·n aʊ't UK: aɪən aʊt
iron rationnoun USA: aɪ'əː·n reɪ'ʃʌ·n UK: aɪən ræʃn
iron sectionnoun USA: aɪ'əː·n se'kʃʌ·n UK: aɪən sekʃn
iron sectionexp USA: aɪ'əː·n se'kʃʌ·n UK: aɪən sekʃn
iron-cladnoun USA: aɪ'əː·nklæ"d UK: aɪənklæd
iron-cladadj USA: aɪ'əː·nklæ"d UK: aɪənklæd
ironicadj USA: aɪ·rɔ'nɪ·k UK: aɪrɔnɪk
ironicaladj USA: aɪ·rɔ'nɪ·kʌ·l UK: aɪrɔnɪkl
ironicallyadv USA: aɪ·rɔ'nɪ·kliː· UK: aɪrɔnɪkliː
ironing boardexp USA: aɪ'rnɪ·ŋ bɔː'rd UK: aɪənɪŋ bɔːd
ironing-boardnoun
Report or add missing word to a dictionary...