COVID-19 Fight
500
matches in the
par of exchangeexp USA: pɔ'r ʌ·v ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: pɑr ɔv ɪkstʃeɪnʤ
para-noun USA: pe'rʌ· UK: pærə
para glidingnoun USA: pe'rʌ· glaɪ'dɪ·ŋ UK: pærə glaɪdɪŋ
parablenoun USA: pe'rʌ·bʌ·l UK: pærəbl
parabolanoun USA: pəː·æ'bʌ·lʌ· UK: pəræbələ
parabolicadj USA: pe"rʌ·bɔ'lɪ·k UK: pærəbɔlɪk
parabolicaladj UK: pærəbɔlɪkl
parachutev intrans v USA: pe'rɪ·ʃuː"t UK: pærəʃuːt
parachutingv USA: pe'rɪ·ʃuː"tɪ·ŋ UK: pærəʃuːtɪŋ
parachutistnoun UK: pærəʃuːtɪst
paradev intrans v USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
paradev trans v USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
parade drillnoun USA: pəː·eɪ'd drɪ'l UK: pəreɪd drɪl
parade groundnoun USA: pəː·eɪ'd graʊ'nd UK: pəreɪd graʊnd
parade-groungnoun
paradigmnoun USA: pe'rʌ·daɪ"m UK: pærədaɪm
paradisenoun USA: pe'rʌ·daɪ"s UK: pærədaɪs
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...