COVID-19 Fight
501
matches in the
bend tov trans v USA: be'nd tʌ· UK: bend tuː
bow toexp USA: boʊ' tʌ· UK: boʊ tuː
bring tov intrans v USA: brɪ'ŋ tʌ· UK: brɪŋ tuː
buckle tov USA: bʌ'kʌ·l tʌ· UK: bʌkl tuː
certify toexp USA: səː'tʌ·faɪ" tʌ· UK: səːtɪfaɪ tuː
clap tov trans v USA: klæ'p tʌ· UK: klæp tuː
close toexp USA: kloʊ'z tʌ· UK: kloʊz tuː
compared toexp USA: kʌ·mpe'rd tʌ· UK: kəmpeəd tuː
confined tov USA: kʌ·nfaɪ'nd tʌ· UK: kənfaɪnd tuː
connect tov USA: kʌ·ne'kt tʌ· UK: kənekt tuː
contrive tov USA: kʌ·ntraɪ'v tʌ· UK: kəntraɪv tuː
cross toexp USA: krɔː's tʌ· UK: krɔs tuː
fly tov intrans v USA: flaɪ' tʌ· UK: flaɪ tuː
pointed toexp USA: pɔɪ'nʌ·d tʌ· UK: pɔɪntɪd tuː
preparatory toexp USA: pre·pe'rʌ·tɔː"riː· tʌ· UK: prɪpærətriː tuː
previous toadv USA: priː'viː·ʌ·s tʌ· UK: priːvɪəs tuː
prior toexp USA: praɪ'əː· tʌ· UK: praɪər tuː
proceed tov USA: pəː·siː'd tʌ· UK: prəsiːd tuː
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...