301
matches in the
package holidaynoun USA: pæ'kɪ·ʤ hɔ'lʌ·deɪ" UK: pækɪʤ hɔlədeɪ
packing housenoun USA: pæ'kɪ·ŋ haʊ's UK: pækɪŋ haʊz
home pageexp USA: hoʊ'm peɪ'ʤ UK: hoʊm peɪʤ
highly paidexp USA: haɪ'liː· peɪ'd UK: haɪliː peɪd
have all expenses paidexp USA: hæ'v ɔː'l ɪ·kspe'nsʌ·z peɪ'd UK: hæv ɔːl ɪkspensɪz peɪd
have a pain inexp USA: hæ'v eɪ' peɪ'n ɪ'n UK: hæv eɪ peɪn ɪn
a pain in his neckexp USA: eɪ' peɪ'n ɪ'n hʌ·z ne'k UK: eɪ peɪn ɪn hɪz nek
gnawing pains of hungerexp USA: nɔː'ɪ·ŋ peɪ'nz ʌ·v hʌ'ŋgəː· UK: nɔːɪŋ peɪnz ɔv hʌŋgər
have a good pair of legsexp USA: hæ'v eɪ' gʌ·d pe'r ʌ·v le'gz UK: hæv eɪ gʊd peər ɔv legz
hard palateexp USA: hɔ'rd pæ'lʌ·t UK: hɑd pælət
have a delicate palateexp USA: hæ'v eɪ' de'lʌ·kʌ·t pæ'lʌ·t UK: hæv eɪ delɪkət pælət
have an itching palmexp USA: hæ'v ʌ·n ɪ'tʃɪ·ŋ pɔ'lm UK: hæv ən ɪtʃɪŋ pɑm
pancake helixnoun USA: pæ'nkeɪ"k hiː'lɪ·ks UK: pænkeɪk hiːlɪks
panty hosenoun USA: pæ'ntiː· hoʊ'z UK: pæntiː hoʊz
paper hankyexp USA: peɪ'pəː· hæ'ŋkiː· UK: peɪpər hæŋkiː
paper handkerchiefnoun USA: peɪ'pəː· hæ'ŋkəː·tʃiː·f UK: peɪpər hæŋkətʃɪf
paper heightexp USA: peɪ'pəː· haɪ't UK: peɪpər haɪt
hit paradenoun USA: hɪ't pəː·eɪ'd UK: hɪt pəreɪd
herb Parisnoun USA: həː'b pæ'rɪ"s UK: həːb pærɪs
hairdresser's parlornoun USA: he'rdre"səː·z pɔ'rləː· UK: heədresəz pɑrlɔː
Report or add missing word to a dictionary...