500
matches in the
labnoun USA: læ'b UK: læb
lab coatexp USA: læ'b koʊ't UK: læb koʊt
lab (laboratory)exp USA: læ'b læ'brʌ·tɔː"riː· UK: læb ləbɔrətriː
labelnoun USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
   1. The colour of the label shall be blue for certified seed and dark yellow for standard seed.
     1. A címke színe kék a minősített vetőmag és sötétsárga a standard vetőmag esetében.
  1. informal
 1. ling
labianoun UK: leɪbɪə
labor campnoun USA: leɪ'bəː· kæ'mp
Labor Codeexp USA: leɪ'bəː· koʊ'd
labor draftexp USA: leɪ'bəː· dræ'ft
labor exchangenoun USA: leɪ'bəː· ɪ·kstʃeɪ'nʤ
labor forcenoun USA: leɪ'bəː· fɔː'rs
laboratorynoun USA: læ'brʌ·tɔː"riː· UK: ləbɔrətriː
laboring breathnoun USA: leɪ'bəː·ɪ·ŋ bre'θ UK: ləbɔːrɪŋ breθ
labor-intensiveadj
laboriousadj USA: lʌ·bɔː'riː·ʌ·s UK: ləbɔːrɪəs
laboriouslyadv USA: lʌ·bɔː'riː·ʌ·sliː· UK: ləbɔːrɪəsliː
labor-saving devicesexp
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...