back doornoun USA: bæ'k dɔː'r UK: bæk dɔːr
back doorexp USA: bæ'k dɔː'r UK: bæk dɔːr
back dooradv USA: bæ'k dɔː'r UK: bæk dɔːr
thrust back the doorexp USA: θrʌ'st bæ'k ðiː· dɔː'r UK: θrʌst bæk ðiː dɔːr
Report or add missing word to a dictionary...