COVID-19 Fight
battennoun USA: bæ'tʌ·n UK: bætn
battenv trans v USA: bæ'tʌ·n UK: bætn
battenv intrans v USA: bæ'tʌ·n UK: bætn
batten downv USA: bæ'tʌ·n daʊ'n UK: bætn daʊn
batteningnoun USA: bæ'tʌ·nɪ·ŋ UK: bætnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...