COVID-19 Fight
care forv USA: ke'r frəː· UK: keər fəː
care for something 1.v
care for something 2.exp
for all i careexp USA: frəː· ɔː'l aɪ' ke'r UK: fəː ɔːl aɪ keər
for aught i careexp UK: fəː ɔːt aɪ keər
i don't care a fig for itexp
not care a pin forexp USA: nɔ't ke'r eɪ' pɪ'n frəː· UK: nɔt keər eɪ pɪn fəː
Report or add missing word to a dictionary...