daggerv trans v USA: dæ'gəː· UK: dægər
look daggersexp USA: lʊ'k dæ'gəː·z UK: lʊk dægəz
look daggers at syv USA: lʊ'k dæ'gəː·z æ't saɪ'
bury a dagger in the breastexp USA: be'riː· eɪ' dæ'gəː· ɪ'n ðiː· bre'st UK: beriː eɪ dægər ɪn ðiː brest
cloak and dagger storyexp USA: kloʊ'k ʌ·nd dæ'gəː· stɔː'riː· UK: kloʊk ənd dægər stɔːriː
be at daggers drawnexp USA: biː· æ't dæ'gəː·z drɔː'n UK: biː ət dægəz drɔːn
Report or add missing word to a dictionary...