235
matches in the
filamentnoun USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt UK: fɪləmənt
filament batterynoun USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt bæ'təː·iː· UK: fɪləmənt bætəriː
filament lampnoun USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt læ'mp UK: fɪləmənt læmp
filamentaryadj UK: fɪləmentriː
filamentousadj UK: fɪləmentəs
filbertnoun USA: fɪ'lbəː·t UK: fɪlbət
filchnoun USA: fɪ'ltʃ UK: fɪltʃ
filchv trans v USA: fɪ'ltʃ UK: fɪltʃ
filenoun USA: faɪ'l UK: faɪl
filev trans v USA: faɪ'l UK: faɪl
filev intrans v USA: faɪ'l UK: faɪl
filev trans v USA: faɪ'l UK: faɪl
file a suit for stv USA: faɪ'l eɪ' suː't frəː· seɪ'nt
file attributenoun USA: faɪ'l ʌ·trɪ'byuː"t UK: faɪl ətrɪbjuːt
file cabinetexp USA: faɪ'l kæ'bnʌ·t UK: faɪl kæbɪnət
file cleanupnoun USA: faɪ'l kliː'nʌ"p
file cleanupexp USA: faɪ'l kliː'nʌ"p
file controlexp USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l UK: faɪl kəntroʊl
file control blockexp USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: faɪl kəntroʊl blɔk
Report or add missing word to a dictionary...