kortesnoun
  1. canvasser
   UK: kænvəsə
  1. US campaigner
   USA: kæ·mpeɪ'nəː· UK: kæmpeɪnər
korteskedikv
 1. pol
  1. canvass
   USA: kæ'nvʌ·s UK: kænvəs
korteskedésnoun
  1. electioneering
   USA: ʌ·le"kʃʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: ɪlekʃənɪərɪŋ
 1. pol
  1. canvassing
   USA: kæ'nvʌ·sɪ·ŋ UK: kænvəsɪŋ
  1. canvass
   USA: kæ'nvʌ·s UK: kænvəs
korteskörutat teszv
  1. US stump
   USA: stʌ'mp UK: stʌmp
 1. pol
  1. canvass
   USA: kæ'nvʌ·s UK: kænvəs
korteskörútnoun
  1. stump campaign
   USA: stʌ'mp kæ·mpeɪ'n UK: stʌmp kæmpeɪn
kortizonnoun
  1. cortisone
   USA: kɔː'rtʌ·zoʊ"n UK: kɔːtɪzoʊn
kortyv
  1. tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
kortyv
  1. regional old Scot tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
  1. slang swig
   USA: swɪ'g UK: swɪg
  1. sip
   USA: sɪ'p UK: sɪp
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. potion
   USA: poʊ'ʃʌ·n UK: poʊʃn
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
  1. mouthful
   USA: maʊ'θfʊ"l UK: maʊθfʌl
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
  1. gulp
   USA: gʌ'lp UK: gʌlp
  1. godown
   USA: goʊ'daʊ"n UK: goʊdaʊn
  1. draught
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. dram
   USA: diː'ræ"m UK: dræm
korty; kortyolv
  1. sip
   USA: sɪ'p UK: sɪp
kortyintv
  1. regional old Scot tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
kortyintásnyinoun
  1. whiff
   USA: hwɪ'f UK: wɪf
kortyolv
  1. regional old Scot tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
kortyolgatv
  1. sup
   USA: sʌ'p UK: sʌp
  1. sip
   USA: sɪ'p UK: sɪp
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
kortyolóadj
  1. sipping
   USA: sɪ'pɪ·ŋ UK: sɪpɪŋ
kortársnoun
  1. peer
   USA: pɪ'r UK: pɪər
  1. Sok tinédzser a kortárs nyomást jelöli meg annak fő okaként, hogy miért kezdett el dohányozni.
    1. Many teenagers give peer pressure as a major reason for why they start smoking.
  1. contemporary
   USA: kʌ·nte'mpəː·e"riː· UK: kəntemprəriː
kortárs; jelenkori; korabelinoun
  1. contemporary
   USA: kʌ·nte'mpəː·e"riː· UK: kəntemprəriː
kortárs(i)noun
  1. contemporary
   USA: kʌ·nte'mpəː·e"riː· UK: kəntemprəriː
kortévesztésnoun
  1. anachronism
   USA: ʌ·næ'krʌ·nɪ"zʌ·m UK: ənækrənɪzəm
kortévesztőadj
  1. anachronistic
   USA: ʌ·næ"krʌ·nɪ'stɪ·k UK: ənækrənɪstɪk
egy kortynoun
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
Report or add missing word to a dictionary...