126
matches in the
menedzsernoun
 1. sports
  1. US manager
   USA: mæ'nʌ·ʤəː· UK: mænɪʤər
menedzserkalkulátorexp
  1. personal organiser
   UK: pəːsənl ɔːgənaɪzə
menedékv
  1. harbour
   USA: hɔ'rbəː· UK: hɑbər
menedékv
  1. shelter
   USA: ʃe'ltəː· UK: ʃeltər
  1. shelter
   USA: ʃe'ltəː· UK: ʃeltər
  1. old resource
   USA: riː'sɔː·rs UK: rɪzɔːs
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. De volt még egy kézifegyver az övében, utolsó menedéknek.
    1. But there was a handgun in his belt as a last resort.
  1. old refuge
   USA: re'fyuː·ʤ UK: refjuːʤ
  1. old refuge
   USA: re'fyuː·ʤ UK: refjuːʤ
  1. recourse
   USA: riː'kɔː·rs UK: rɪkɔːs
  1. protection
   USA: pəː·te'kʃʌ·n UK: prətekʃn
  1. mew
   USA: myuː' UK: mjuː
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. figurative haven
   USA: heɪ'vʌ·n UK: heɪvn
  1. harbourage
   UK: hɑbərɪʤ
  1. harbour
   USA: hɔ'rbəː· UK: hɑbər
  1. harbor
   USA: hɔ'rbəː·
  1. franchise
   USA: fræ'ntʃaɪ"z UK: fræntʃaɪz
  1. covert
   USA: koʊ'vəː·t UK: kʌvət
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. Sehol sem találtak az eső elől menedéket.
    1. There was nowhere where they could take cover from the rain.
  1. concealment
   USA: kʌ·nsiː'lmʌ·nt UK: kənsiːlmənt
menedék nélküliadj
  1. shelterless
   UK: ʃeltəles
menedéket nyújtexp
menedékfülkenoun
 1. mining
  1. cove
   USA: koʊ'v UK: koʊv
men(edék)helynoun
  1. asylum
   USA: ʌ·saɪ'lʌ·m UK: əsaɪləm
menedékhelynoun
  1. old subterfuge
   USA: sʌ'btəː·fyuː"ʤ UK: sʌbtəfjuːʤ
  1. sanctuary
   USA: sæ'ŋktʃuː·e"riː· UK: sæŋktʃʊəriː
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. refuge
   USA: re'fyuː·ʤ UK: refjuːʤ
  1. franchise
   USA: fræ'ntʃaɪ"z UK: fræntʃaɪz
  1. asylum
   USA: ʌ·saɪ'lʌ·m UK: əsaɪləm
menedék(hely), fedezék, védelemexp
menedékháznoun
  1. rest-house
   UK: resthaʊz
menedéklevélnoun
  1. safeguard
   USA: seɪ'fgɔ"rd UK: seɪfgɑd
menekülv
  1. take to
   USA: teɪ'k tʌ· UK: teɪk tuː
  1. shun
   USA: ʃʌ'n UK: ʃʌn
  1. run for
   USA: rʌ'n frəː· UK: rʌn fəː
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
menekül, (meg)szökiknoun
  1. escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
menekül vhovav
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
menekül vmihezv
menekültnoun
  1. refugee
   USA: re'fyuː·ʤiː· UK: refjʊʤiː
  1. fugitive
   USA: fyuː'ʤʌ·tɪ·v UK: fjuːʤətɪv
  1. exile
   USA: e'ksaɪ"l UK: eksaɪl
menekülttábornoun
  1. refugee camp
   USA: re'fyuː·ʤiː· kæ'mp UK: refjʊʤiː kæmp
  1. reception centre
   USA: riː·se'pʃʌ·n se'ntəː· UK: rɪsepʃn sentər
  1. reception center
   USA: riː·se'pʃʌ·n se'nəː· UK: rɪsepʃn sentə
  1. reception camp
   USA: riː·se'pʃʌ·n kæ'mp UK: rɪsepʃn kæmp
menekülveexp
  1. on the lam
   USA: ɔ'n ðiː· læ'm UK: ɔn ðiː læm
  1. in full flight
   USA: ɪ'n fʊ'l flaɪ't UK: ɪn fʊl flaɪt
menekülésnoun
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
  1. runaway
   USA: rʌ'nʌ·weɪ" UK: rʌnəweɪ
  1. getaway
   USA: ge'tʌ·weɪ" UK: getəweɪ
  1. flying
   USA: flaɪ'ɪ·ŋ UK: flaɪɪŋ
  1. flight
   USA: flaɪ't UK: flaɪt
  1. figurative escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
  1. informal bolt
   USA: boʊ'lt UK: boʊlt
Report or add missing word to a dictionary...