COVID-19 Fight
pennynoun USA: pe'niː· UK: peniː
penny dreadfulnoun USA: pe'niː· dre'dfʌ·l UK: peniː dredfəl
penny pincherexp USA: pe'niː· pɪ'ntʃəː· UK: peniː pɪntʃə
penny wise and pound foolishexp USA: pe'niː· waɪ'z ʌ·nd paʊ'nd fuː'lɪ"ʃ UK: peniː waɪz ənd paʊnd fuːlɪʃ
penny-in-the-slotadj
penny-piecenoun
penny-ridenoun
penny-royalnoun UK: peniːrɔɪəl
penny-weightnoun UK: penɪweɪt
penny-wortnoun
pennyworthnoun UK: penɪwəθ
bad pennynoun USA: bæ'd pe'niː· UK: bæd peniː
bad pennyexp USA: bæ'd pe'niː· UK: bæd peniː
cork pennyexp USA: kɔː'rk pe'niː· UK: kɔːk peniː
pretty pennyexp USA: prɪ'tiː· pe'niː· UK: prɪtiː peniː
the penny dropsexp USA: ðiː· pe'niː· drɔ'ps UK: ðiː peniː drɔps
a penny for your thoughtsexp USA: eɪ' pe'niː· frəː· yʊ'r θɔː'ts UK: eɪ peniː fəː jɔːr θɔːts
turn an honest pennyexp USA: təː'n ʌ·n ɔ'nʌ·st pe'niː· UK: təːn ən ɔnɪst peniː
in for a penny, in for a poundexp USA: ɪ'n frəː· eɪ' pe'niː· ɪ'n frəː· eɪ' paʊ'nd UK: ɪn fəː eɪ peniː ɪn fəː eɪ paʊnd
not have a penny to blessexp USA: nɔ't hæ'v eɪ' pe'niː· tʌ· ble's UK: nɔt hæv eɪ peniː tuː bles
Report or add missing word to a dictionary...