COVID-19 Fight
the curtain risesexp USA: ðiː· kəː'tʌ·n raɪ'zʌ·z UK: ðiː kəːtn raɪzɪz
my gorge rises at asexp USA: maɪ' gɔː'rʤ raɪ'zʌ·z æ't e'z UK: maɪ gɔːʤ raɪzɪz ət əz
the curtain rises at eight sharpexp USA: ðiː· kəː'tʌ·n raɪ'zʌ·z æ't eɪ't ʃɔ'rp UK: ðiː kəːtn raɪzɪz ət eɪt ʃɑp
Report or add missing word to a dictionary...