100
matches in the
Value Added Taxexp USA: væ'lyuː· æ'dʌ·d tæ'ks UK: væljuː ædɪd tæks
value added tax (VAT)exp USA: væ'lyuː· æ'dʌ·d tæ'ks væ't UK: væljuː ædɪd tæks væt
value sg at a low ratev
vanguard artistexp USA: væ'ngɔ"rd ɔ'rtʌ·st UK: vængɑd ɑtɪst
variance analysisexp USA: ve'riː·ʌ·ns ʌ·næ'lʌ·sʌ·s UK: veərɪəns ənæləsɪs
vaulting ambitionexp USA: vɔː'ltɪ·ŋ æ·mbɪ'ʃʌ·n UK: vɔːltɪŋ æmbɪʃn
absolute valueexp USA: æ'bsʌ·luː"t væ'lyuː· UK: æbsəluːt væljuː
actual valueexp USA: æ'kʃʌ·l væ'lyuː· UK: æktʃʊəl væljuː
goodwill value of a businessexp USA: gʊ·dwɪ'l væ'lyuː· ʌ·v eɪ' bɪ'znʌ·s UK: gʊdwɪl væljuː ɔv eɪ bɪznəs
auxiliary variableexp USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· ve'riː·ʌ·bʌ·l UK: ɔːgzɪlɪəriː veərɪəbl
all is vanityexp USA: ɔː'l ʌ·z væ'nʌ·tiː· UK: ɔːl ɪz vænɪtiː
be at variance with syv USA: biː· æ't ve'riː·ʌ·ns wʌ·ð saɪ'
set a high valueexp USA: se't eɪ' haɪ' væ'lyuː· UK: set eɪ haɪ væljuː
set a low value onv USA: se't eɪ' loʊ' væ'lyuː· ɔ'n UK: set eɪ loʊ væljuː ɔn
something thereof / ...and various formulations thereofexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ θe"rʌ'v ʌ·nd ve'riː·ʌ·s fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·nz θe"rʌ'v UK: sʌmθɪŋ ðeərɔv ənd veərɪəs fɔːmjʊleɪʃnz ðeərɔv
true to species and varietyexp USA: truː' tʌ· spiː'ʃiː·z ʌ·nd vəː·aɪ'ʌ·tiː· UK: truː tuː spiːʃiːz ənd vəraɪətiː
Al Jolson is believed to be the best vaudevillian of all time.exp USA: æ'l ʤoʊ'lsʌ·n ʌ·z bʌ·liː'vd tʌ· biː· ðiː· be'st vɔ·dvɪ'lyʌ·n ʌ·v ɔː'l taɪ'm
vehicle already overtakingexp USA: viː'ɪ·kʌ·l ɔː·re'diː· oʊ'vəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: viːɪkl ɔːlrediː oʊvəteɪkɪŋ
amphibious vehiclenoun USA: æ·mfɪ'biː·ʌ·s viː'ɪ·kʌ·l UK: æmfɪbɪəs viːɪkl
Report or add missing word to a dictionary...