COVID-19 Fight
231
matches in the
anyanoun
  1. queen
   USA: kwiː'n UK: kwiːn
  1. parent
   USA: pe'rʌ·nt UK: peərənt
  1. mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
  1. Amilyen az anya, olyan a leánya.
    1. Like mother, like daughter.
anya-noun
  1. mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
  1. maternal
   USA: mʌ·təː'nʌ·l UK: mətəːnl
anyabaszónoun
anyacsavarnoun
 1. techn
  1. nut
   USA: nʌ't UK: nʌt
  1. female screw
   USA: fiː'meɪ"l skruː' UK: fiːmeɪl skruː
anyadisznónoun
  1. sow
   USA: soʊ' UK: soʊ
anyaelemexp
  1. parent element
   USA: pe'rʌ·nt e'lʌ·mʌ·nt UK: peərənt elɪmənt
anyaföldnoun
  1. mother earth
   USA: mʌ'ðəː· əː'θ UK: mʌðər əːθ
anyagnoun
  1. theme
   USA: θiː'm UK: θiːm
  1. substratum, substrata
   UK: sʌbstrɑtəm sʌbstrɑtə
  1. substrate
   USA: sʌ'bstreɪ"t UK: sʌbstreɪt
 1. chem ind philos
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. Mármost minden ismert anyag áthatolható a tömegvonzás számára.
    1. Now all known substances are transparent to gravitation.
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. És tele volt azzal a fényes kék világító anyaggal, amely a nagy gépezetből áradt.
    1. And it was full of that same bright blue luminous stuff that flowed out of the great machine.
  1. shit
   USA: ʃiː't UK: ʃɪt
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. figurative material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
 2. chem ind
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
anyag (kokain)noun
  1. poppy
   USA: pɔ'piː· UK: pɔpiː
anyag, szövet, kelmenoun
  1. fabric
   USA: fæ'brɪ·k UK: fæbrɪk
anyag, tartalomadj
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
anyagbeszerzőnoun
  1. shopper
   USA: ʃɔ'pəː· UK: ʃɔpər
anyagcsataexp
  1. war of resources
   USA: wɔː'r ʌ·v riː'sɔː·rsʌ·z UK: wɔːr ɔv rɪzɔːsɪz
anyagcserenoun
  1. metabolism
   USA: mʌ·tæ'bʌ·lɪ"zʌ·m UK: mɪtæbəlɪzəm
anyagcsere-adj
  1. metabolic
   USA: me"tʌ·bɔ'lɪ·k UK: metəbɔlɪk
anyagcsere-vizsgálatexp
  1. metabolism test
   USA: mʌ·tæ'bʌ·lɪ"zʌ·m te'st UK: mɪtæbəlɪzəm test
anyagcserével kapcsolatosadj
  1. metabolic
   USA: me"tʌ·bɔ'lɪ·k UK: metəbɔlɪk
anyagellátó hajónoun
  1. victualler
   UK: vɪtlər
anyagelvűségnoun
  1. materialism
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: mətɪərɪəlɪzəm
anyagfeldolgozásnoun
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
Report or add missing word to a dictionary...